top of page
Søk
  • nrfi10

Bjørneskader i region 8 så langt

Av bjørnerelaterte skadesituasjoner så langt i år kan nevnes at reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger hadde bjørn i kalvingsområdet i vår samt 18 dokumenterte skader på sau i Tana i løpet av juli. I Troms var fjorårets sommer preget av bjørneangrep på beitedyr og det ble skutt tre bjørner i skadefelling. I år er det foreløpig ikke dokumentert noen skader forårsaket av bjørn der.


Skadd og drept sau (18 dokumenterte) og rein (1 dokumenterte) i region 8 inneværende beitesesong. Kilde: rovbase.no


Binne felt i Sør-Varanger

Det ble observert seks bjørner i reinbeitedistrikt 1-2-3 sitt kavlingsland fra 15. mai. Bjørnene ble observert jagende etter rein, og 24. mai ble det dokumentert et kadaver av reinkalv. Samme dag søkte distriktet Miljødirektoratet om tillatelse til skadefelling av en binne med to unger, men søknaden ble avslått. Avgjørelsen ble begrunnet med en helhetsvurdering som vektla at bestanden ligger under det regionale bestandsmålet. Sett i lys av dette ville et uttak av binne med unger hatt en for negativ innvirkning på den videre bestandsutviklinga til at det ble vurdert å være innenfor rammene som forvaltninga er gitt. Distriktets klage på vedtaket til Klima- og miljødepartementet ble ikke tatt til følge, men de søkte på nytt om skadefelling - denne gangen av to bjørner. Den 31. mars ble den nye søknaden delvis innvilget og det ble gitt tillatelse til å felle én bjørn i området. En binne ble felt ved skadefelling 1. juni i Fosstjørnhøgda. Dermed er det nå én bjørn igjen på inneværende sesongs kvote for betinget skadefelling i region 8 (1.6.2022 - 15.2.2023).

Ingen felling i Tana I Tana ble første bjørneskade på sau dokumentert 6. juli, og 7. juli ble det gitt tillatelse til å felle én bjørn i et område sør for Sirbmá. I tidsrommet fram til 30. juli ble 18 sau dokumentert skadd eller drept av bjørn. Tillatelsen gikk ut 1. august uten at bjørnen ble skutt. Den ble ikke videre forlenget da det ikke ble gjort nye observasjoner av spor eller kadaver.


Bestandsmål for region 8 ikke nådd

Bestandsmålet for region 8 (Troms og Finnmark) er seks årlige ynglinger. Det ble ved DNA-analyser påvist 160 forskjellige bjørneindivider totalt i Norge, 67 av disse binner. 29 av binnene bla påvist i Finnmark og fire i Troms. Disse tallene, og andre faktorer, ligger til grunn for estimeringen av antall ynglinger.


I følge Rovdatas beregninger var det i fjor 2,9 ynglinger i region 8.


Lisensjakt

Perioden for lisensjakt på bjørn er 21. aug - 15. oktober. Dersom Miljødirektoratet åpner for lisensjakt på bjørn i år, ventes kvoten å offentliggjøres i løpet av de siste dagene før lisensperiodens start.

43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page