top of page
Søk
  • Næring og rovvilt

Dialogmøte i Porsanger om rovviltsituasjonen

Oppdatert: 14. jun. 2022

Representanter fra reindrifts- og sauenæringa, skadefellingslaget, Statsforvalteren og Statens naturoppsyn var blant de som møttes på Stabbursnes 10. mai for å diskutere rovviltsituasjonen i kommunen


På bakgrunn av det ekstraordinære rovdyrtrykket som reindrifta i deler av Porsanger har opplevd i år, og som kom på toppen av den mye omtalte beitekrisa, ba distrikt 14A om et dialogmøte med forvaltninga og SNO. Også sauenæringa, Porsanger skadefellingslag, Porsanger kommune og prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark var blant møtedeltakerne.


Tema som ble diskutert på møtet var:

  • Lokal bestandsutvikling for bjørn, gaupe, jerv og kongeørn

  • Soneinndeling og konsekvensene av å ha beiteland innenfor rovdyrprioritert område (A-område)

  • Skadedokumentasjon og bestandsovervåkning

  • Skadefelling

  • Mulige forberedelser til kommende sesong - hva kan gjøres?

Sau og rein antatt sikkert og dokumentert drept av fredet rovvilt i Porsanger kommune i perioden 1.4.2021 - 1.4.2022. Kilde: rovbase.no.


Opplevd misforhold mellom offisielle tall og reelt rovdyrtrykk

Tallene på kartutsnittet viser tapsbildet for sau og rein ett år tilbake. I all hovedsak gjelder tallene rein drept av gaupe i løpet av vinteren/vårvinteren. For ett av reinbeitedistriktene ble det anslått at en hel generasjon er tapt til gaupa, og at det man finner av kadaver kanskje bare utgjør 50 % av det totale antallet.


Representanter fra reindriftsnæringa gav disse tallene innhold ved å fortelle om de store konsekvensene de har for deres økonomi, fysiske og psykiske helse, familieliv og grunnlaget for slakteuttak og avlsarbeid.


Næringa opplever et betydelig misforhold mellom de offisielle bestandstallene for gaupa og deres egne observasjoner både i form av spor og skadesituasjoner. Økte ressurser til lokalt SNO ble etterlyst for å oppnå bestandstall som stemmer med virkeligheten og tilgjengelig personell til dokumentasjon i felt.


Situasjonen for sauenæringa er at man sjelden finner kadaver etter rovdyrangrep, fordi små lam blir spist opp eller båret vekk så fort etter angrepet at det er tilnærmet umulig å finne dem. Dermed er det stort sett først på sensommeren og høsten de kan regne med å få dokumentert tapene sine - dokumentasjon som skal inngå i grunnlaget for både erstatningsutmåling og behandling av skadefellingssøknader.


Det ble også uttrykt en bekymring over at bjørnebestanden i Karasjok ekspanderer nordover og begynner å nærme seg kalvingsland og sauebeiter.


Orientering fra Statsforvalteren og Statens naturoppsyn

Personell fra Statens naturoppsyn og Statsforvalterens rovviltforvalter svarte på konkrete spørsmål fra møtedeltakerne og orienterte om foregående sesongs bestandsregistrering, skadefellinger og deres vurderinger av den konkrete situasjonen i Porsanger. Det var samstemthet rundt det faktum at det har vært et særskilt høyt rovdyrtrykk i Porsanger sammenliknet med landet forøvrig, og om at utfordrende sporingsforhold og bemanningssituasjonen lokalt har følger for bestandsregistrering av gaupe.


Kartutsnittet viser antall felte jerv og gaupe i Porsanger i perioden 10.9.2021 - 12.5.2022. Kilde: rovbase.no.


I år ble det ikke registrert familiegruppe av gaupe i Finnmark. I Porsanger ble en hanngaupe skutt 14. januar. Seks jerv er felt i løpet av jaktsesongen - ett av disse ved ordinær jakt og øvrige som skadefelling. Den totale lisensjaktkvoten for jerv i region 8 (Troms og Finnmark) var på 42 individer, og totalt antall felte jerv i fylket er på 17 individer. Totalt er det felt to gauper i fylket felt i fylket i årets sesong og den andre ble felt 24. mars i Tana, også den ved skadefelling.


Krav om beredskapsplan

Som hovedbudskap fra reindriftas representanter ble det stilt krav om at det utarbeides en beredskapsplan med blant annet ekstratiltak for disse beiteområdene som ligger i stor grad og i sin helhet innenfor rovdyrprioriterte områder. Det ble også stilt krav om bedre tilstedeværelse og tilgjengelighet fra SNO i kommende sesong.


Konklusjoner

Det som konkret kom ut av møtet til oppfølgelse var blant annet at det ble planlagt å innkalle til et nytt møte for å arbeide konkret med en beredskapsplan. Næringsrepresentantene ble også sterkt oppfordret til å ta aktive roller i den pågående rulleringen av forvaltningsplan for rovvilt i region 8 for å få sin kunnskap og behov inn i den nye planen. Det er denne planen som fastsetter soneinndelingene (fordelingen mellom beitedyr- og rovdyrprioriterte soner) og den er det viktigste styringsverktøyet for rovviltforvalterene når det kommer til fordeling av FKT-midler og prioritering av områder som får skadefellinger. Statens naturoppsyns representant oppfordret også deltakerne til å bestille deres skadedokumentasjonskurs for å sikre at de kadavrene som blir funnet har best mulig sjanse for å bli dokumentert rovdyrdrept.


Vil du bidra til den nye forvaltningsplanen?

Send innspill til ny forvaltningsplan og/eller ønske om deltakelse i en av arbeidsgruppene til forvaltningsplansftf@statsforvalteren.no.


Nytt for denne planprosessen er at det er satt ned egen arbeidsgruppe som skal jobbe med implementering av tradisjonell kunnskap på kort og lang sikt. Innspill til eller ønske om deltakelse i dette arbeidet sendes til Næring og rovvilts prosjektmedarbeider Inga Margrete Lillevoll.
73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Komentarze


Komentowanie zostało wyłączone.
bottom of page