top of page
Søk
  • nrfi10

Forslag til ny viltressurslov på høring

Klima- og miljødepartementet (KLD) har sendt forlag til ny lov om utøvelse av jakt, fangst og felling av vilt (viltressursloven) på høring med høringsfrist 25.10.2024.KLD oppgir i høringsbrevet at forslaget i stor grad innebærer en videreføring av gjeldende rett. De materielle endringene som foreslås er i det vesentlige knyttet til reglene om utøvelse av jakt, fangst og felling. Videre viser de til at det vil bli gjennomført konsultasjoner med Sametinget under høringsperioden og i etterkant av høringen.


Blant endringsforslagene som har relevans til felling og bestandsregulering av rovvilt, er et forbud mot skuddpremie for gaupe og bruk av termisk kikkert og lyskilder (med

mindre annet tillates i egen forskrift). Om skuddpremie på gaupe sies følgende:


"Departementene foreslår i § 48 andre ledd at det ikke kan fastsettes skuddpremieordninger for gaupe, selv om gaupe er en viltart med jakttid. Gaupe er en jaktbar art, jf. jakttidsforskriften §§ 2 og 3. Den er samtidig sterkt truet (Norsk rødliste for arter 2021). Etter departementenes syn bør det ikke være adgang til å fastsette skuddpremie på en sterkt truet art som gaupe. Hensynet til å redusere konflikter knyttet til rovviltforvaltingen kan også tale mot en adgang til å fastsette skuddpremie på gaupe. Gaupe er i tillegg underlagt et særlig forvaltningsregime med et bestandsmål som forvaltningen følger opp, og med ordninger for kvoter for jakt og skadefelling. Av denne grunn anser departementene også at behovet for skuddpremie som et økonomisk virkemiddel for å motivere til jakt på gaupe stiller seg annerledes enn for andre høstbare arter."


18 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page