top of page
Søk
 • Forfatterens bildeElida Langstein

Oppsummering fra møte med rovviltnemnda 15. april

Oppdatert: 25. apr.

Saksfremstillinger for Teams-møtet i rovviltnemnda for region 8 – 15.4.2024
.pdf
Last ned PDF • 515KB
Protokoll fra møte i rovviltnemda for region 8 den 15.4.2024
.pdf
Last ned PDF • 516KB

Mandag 15.04 ble det arrangert Teams-møte for rovviltnemnda. Møtet var som vanlig åpent for alle som ønsket å delta. I tillegg til kvotevedtak ble det gitt status i forvaltningsplanarbeidet, og orienteringer fra forvaltninga og andre aktører.


Saksliste


 • Innkalling og saksliste

 • Orienteringer

 • Saker til informasjon

 • Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2024–15.2.2025

 • Kvote lisensfelling jerv 20.8.2024–15.2.2025

 • Kvote betinget skadefelling ulv 1.6.2024–15.2.2025

 • Kvote betinget skadefelling bjørn 21.8.2024–15.2.2025   

 • Kvote lisensfelling av bjørn 21.8.2024–15.10.2024

 • Anmodning om kvote betinget skadefelling av gaupe 1.6.2024–15.2.2025

 • Forvaltningsplan for rovvilt, fremdriftsplan

 • Videre møteplan


Orienteringer


Orientering fra Statsforvalteren


 • Statsforvalteren har fått inn vikar til rovviltarbeidet ut året i år. De har liten bemanning og er pålagt å prioritere oppfølging av motorferdselsaker, noe som gir liten kapasitet til oppfølging av rovviltrelaterte henvendelser. Dette er årsaken til at det kan være vanskelig å komme igjennom på telefon.

 

Orientering fra Mattilsynet


 • Mattilsynet jobber med årets rapport som skal inn til Landbruks- og matdepartementet. Rapporten ser blant annet på om skadepotensialet er mindre etter uttak av rovvilt.

 • Mange områder har uakseptable høye tapstall.

 • De tre siste vinterene har man sett at gaupe tar sau som har tilgang til dyrerom med fóringsområde ute. Det er utfordrende at tiltaket da er å stenge inne dyrene, noe som kan gå utover dyrevelferd, fremfor å ta ut gaupa. Dette til tross for at området er i et B-område. Dette ser ut til å være en problematikk det er flere tilfeller av i Nordland, Troms og Finnmark. Mattilsynet mener det burde kunne gjennomføres skadefelling ved observasjon av rovdyr basert på sannsynlighet for skader.

 

Orientering fra skadefellingslaget i Lyngen


 • Det er mange som har bekymringer angående kommende beitesesong på Lyngenhalvøya. Det slippes snart over 11 000 dyr på beite i dette området. På bakgrunn av flere observasjoner av rovdyr er det søkt om skadefelling på jerv og gaupe, som ble gitt avslag på. Det er et ønske at det ved behandling av søknader om skadefelling skal sees mer på det potensielle skadeomfanget ved observasjoner av rovdyr, og ikke bare gis tillatelse i akutte skadesituasjoner.


På dette svarer Rovviltnemnda i møtet at resterende kvote på jerv ble tatt ut i Finnmark av SNO. Det er dermed ikke noe igjen på kvoten til å ta ut mer i Troms.

Videre informerer Statsforvalteren om at det er krevende å behandle søknader om skadefelling. Det er i stor grad Miljødirektoratets klagebehandling som gir føringer til hvordan det skal behandles.


Informasjonssaker

 • Fylkestinget i Finnmark har foreslått medlemmer og varamedlemmer til rovviltnemnda, men det har ikke kommet svar fra Klima- og miljødepartementet enda.

 • Forslaget fra fylkestinget i Troms ble svart på i mars og resultatet var at det måtte prøves på nytt. Det er ikke kommet noen ny status etter dette.

 • Nemnda vil følge opp Sametinget og deres nye oppnevning til vara.


Årets kvoter

På møtet ble følgende kvoter vedtatt: • Rovviltnemnda har ikke myndighet til å vedta skadefellingskvote for gaupe, fordi gaupebestanden ligger under bestandsmålet i region 8. Derfor anmoder de Miljødirektoratet om å fatte skadefellingskvote på 6 gauper i region 8 og samarbeidsområdet med Nordland i perioden 1.6-2024-15.02.2025


Forvaltningsplan for rovvilt, fremdrift og videre møteplan

Opprinnelig var det planlagt at nemnda skulle møtes for å jobbe med høringsinnspill til utkast for forvaltningsplan for rovvilt den 22. eller 23. mai. På grunn av at sekretariatet allerede er på etterskudd med å sammenfatte høringsinnspill og mangel på tilgjengelig tid den neste måneden, så ble det anbefalt å utsette det planlagte mai-møtet. Neste møte blir per Teams den 11. juni fra klokken 9.00.52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page