top of page
Søk
  • nrfi10

Oppsummering fra rovviltnemndas møte 13. april


Torsdag 13. april møttes rovviltnemnda på Teams, og nå kan du lese møtereferatet og sakspapirer på rovviltnemndas nettsider. Under får du en oppsummering av hva som ble behandlet og vedtatt i møtet.


Sak 12/23 Orienteringer

Nemndas leder uttrykte frustrasjon over dagens forvaltningspraksis og manglende oppfølging av rovdyrforlikene, at gaupe har etablert seg i nesten alle beiteprioriterte områder og at rovdyrvern har høyere prioritert enn beitedyr.


Mattilsynets representant uttrykte også stor bekymring for at rovdyrvernet går utover dyrevelferden og understrekte at dette er spesielt problematisk i kombinasjon med låste beiter.


NOAH minnet nemnda om deres ansvar for å ivareta rovdyrene og etterlyste et mål om å løfte artene ut av rødlista i den nye planen. Deres representant ba også om at det nedsettes en egen arbeidsgruppe for iverksetting og gjennomføring av skadeforebyggende tiltak.


Sak 14/23 SNO orienterer om samarbeid mellom SNO og NJFF i gauperegistrering

Statens naturoppsyn informerte om årets gaupesporing, og kunne fortelle at de opplevde en betydelig oppgang i gaupemeldinger sammenliknet med fjoråret. Årets sporingssesong var igjen preget av dårlig vær og få dager med sporingsforhold. Følgende informasjon ble gitt om praksis rundt gauperegistrering:

  • Det er registrert en familiegruppe i Vest-Finnmark og muligens 6-7 i Troms (avventer endelig analyse fra Rovdata)

  • Meldinger om enkeltspor og -individer, følges ikke opp og legges ikke inn i rovbase, men det oppfordres til å legge inn slike observasjoner i Skandobs. Da registreres det i åpen løsning uten kvalitetssikring, og kan utgjøre en del av grunnlaget for statsforvalterens vurderinger.

  • SNO registrerer observasjoner og spor av flere dyr i lag, i perioden 1. oktober t.o.m. 28./29. februar. I år har de gjennomført 51 sporinger og rykket ut på 100 % av meldinger fra publikum om spor og observasjoner av flere gauper. Det gjøres også observasjoner i forbindelse med andre oppdrag, som motorferdselkontroll og kadaverobduksjon, men innmeldinger fra publikum utgjør hovedtyngden av dokumentasjonen.

  • NJFF har fått penger til å leite gaupespor på et visst antall kilometer i Troms og Finnmark, og i Finnmark har dessuten SNO avtale med to personer som leter aktivt etter gaupespor.

Fra tilhørerne kom blant annet innspill om at registreringsmetodene må tilpasses det nye klimaet, og at mangelen på slik tilpasning er hovedårsaken til at bestandsmålene ikke nås. Det ble også etterlyst samarbeid med beitenæringa om sporing, som supplement til NJFFs bidrag.


Sak 15/23 Miljødirektoratet – bakgrunnen for bestandsmålene i Troms og Finnmark

Miljødirektoratets representant fortalte om historikken rundt fastsetting av bestandsmålene. Energi- og miljøkomiteens faglig funderte innstilling til stortinget i 2003/2004 innebar at det ikke skulle settes bestandsmål for jerv og gaupe i den nordligste rovviltregionen. Det var Stortingets behandling som førte fram til dagens bestandsmål for region 8. Det ble i møtet stilt spørsmål om hvorfor det ikke ble satt bestandsmål for noen av artene i region 1, noe som ikke kunne besvares direkte med annet enn at bestandsmålene er politisk vedtatt.


Sak 16/23 Rullering av forvaltningsplan for rovvilt Status

Vedtak: Rovviltnemnda ser ressursmangelen og at det er behov for mer tid enn først antatt til å bearbeide innspillene som har kommet fra arbeidsgruppene, vi endrer derfor fremdriftsplanen slik at endelig plan skal vedtas i november 2023.


Mål for planen

Vedtak: Innspill under rovviltnemndas møte er utgangspunkt for justering og videre arbeid med forvaltningsplanen. Sekretariatet presenterer justert arbeidsnotat for referansegruppa før rovviltnemndsmøtet 11. mai. Slik at referansegruppa kan legge ved sin uttalelse til det nye arbeidsnotatet.


Innspill som kom i møtet: Forslag til målsetting: Rovviltnemnda vil forvalte gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn presist på regionens bestandsmål. Bestandsmålene skal oppnås i A-områdene. I B-områdene tillates det ikke at rovvilt etablerer seg. Hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser skal ivaretas på best mulig måte.

Delmål: Samarbeid over landegrensene bør komme tydelig frem i delmålene. Kan være en strategi under delmålet om pålitelig bestandsberegning.

Bestandsregistrering: Å registrerer rovviltbestandene bør være et nasjonalt ansvar. Rovviltnemnda mener dette er veldig viktig med pålitelige bestandstall. Det er et dilemma hvor mye FKT-midler nemnda skal bruke på dette, da det burde vært dekt nasjonalt.

Tradisjonell kunnskap: Det blir viktig fremover å jobbe med metode for implementering av tradisjonell kunnskap på alle nivåer i forskning og forvaltning relatert til rovvilt og beitedyr. Søk samarbeid med Sametinget og miljøer for tradisjonell kunnskap.


Arealdifferensiert forvaltning

Vedtak: Innspill under rovviltnemndas møte er utgangspunkt for justering og videre arbeid med forvaltningsplanen. Sekretariatet presenterer justert arbeidsnotat for referansegruppa før rovviltnemndsmøtet 11. mai. Slik at referansegruppa kan legge ved sin uttalelse til det nye arbeidsnotatet.


Innspill som kom i møtet: Lav terskel for uttak av rovvilt: Ønsker ikke å skrive «lav terskel for uttak i B-områder» i sammenheng med eventuell utvidelse av A-området.


Forvaltningssone bjørn: Sør-Varanger: Rovviltnemnda er positive til foreslåtte endringer, som gjør at A-sonen flyttes ut av kalvingsland for rein.


Karasjok: Ønsker å utvide A-sonen nord til riksvei 92. På grunn av reinkalving vil ikke rovviltnemnda utvide lengre nordover.


Kautokeino: Beholde dagens grenser.


Troms: Beholde dagens grenser.


Forvaltningssone gaupe: Beholde dagens grenser. Gauper bruker i dag hele fastlandsdelen i Troms og Finnmark. Gauper i regionen lever hovedsakelig av tamme beitedyr. Rovviltnemnda er klar over at det med dagens soner ikke er mulig å oppnå bestandsmålet innenfor A-området alene. Rovviltnemnda mener det er feil signal ovenfor beitenæringa å gjøre kalvingsområder for rein og beiteområder for sau til A-områder for gaupe. Nemnda vil arbeide politisk for å flytte bestandsmål for gaupe til områder hvor gaupa i større grad lever av naturlige byttedyr.


Forvaltningssone jerv: Denne ble ikke behandlet under møtet 13.4.2023.


Rovviltnemnda arbeider med FKT som virkemiddel i rovviltforvaltningen

Vedtak: sak utsatt til neste møte.


Rovviltnemnda arbeider med samordning av landbruks- og reindriftspolitiske virkemidler

Vedtak: sak utsatt til neste møte


Sak 17/23 Neste møte

Vedtak: Rovviltnemnda legger neste møte til Tromsø. Møtet blir torsdag 11. mai klokken 9–15.Les mer her:
27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page