top of page
Søk
 • nrfi10

Rovviltnemnda har fordelt årets FKT-midler

Oppdatert: 24. mar. 2023

Rovviltnemnda i region 8 fordelte 14 millioner kroner i tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i sitt møte 3. mars. Miljødirektoratet orienterte også om årets kvoter til uttak av gaupe og jerv i Troms og Finnmark.Årets prioritering av FKT-midler

I år fikk nemnda 14 millioner fra Miljødirektoratets FKT-budsjett, en halv million mindre enn året før. Samtidig var antallet søknader atskillig høyere enn fjoråret og på totalt 83 millioner kroner. Nemnda vedtok følgende rammer for årets tildeling:

 • 5,2 millioner til skadeforebyggende tiltak i reindriftsnæringa

 • 3,2 millioner til skadeforebyggende tiltak i sauenæringa

 • 3,8 millioner fordelt på 24 forskjellige konfliktdempende tiltak

 • 1 million til akutte tapsreduserende tiltak

 • 800 000 til skadefellingsvederlag

Elektronisk overvåking prioritert tiltak for reindrifta

Som følge av det høye søknadsbeløpet vedtok nemnda å ikke prioritere tilskudd til næringsutøveres egen lønn eller til transport (kjøring/bensinpenger), utgifter postert som «diverse utgifter» uten spesifisering eller merverdiavgift for mva-pliktige utøvere. Utover dette ble det vedtatt å fordele tilskudd til reindrifta med reintall som viktigste tildelingskriterium og elektronisk overvåking som prioritert tiltak. I saksframlegget ble følgende tiltak nevnt:

 • fôring i korte perioder

 • utvidet tilsyn kombinert med andre tiltak

 • E-bjeller og radiobjeller

 • kalving innenfor gjerde

 • mobil gjeterhytte

 • helikopter for samling ved flytting eller tidlig slakting

 • drone

 • fôr og høykutter

 • teleskop

 • flytting til mindre rovviltutsatte områder kan unntaksvis støttes (leid biltransport og innleid hjelp)3,2 millioner til skadeforebygging i sauenæringa

De knappe 3,2 millionene til sauenæringa fordeles med 950 000 til tidlig nedsanking, 1 million til elektronisk overvåking og 850 000 til flytting til mindre rovviltutsatt område. Resten ble fordelt på:

 • forsinket slipp

 • beredskapsareal

 • rovdyravvisende gjerder

 • planlagt utvidet tilsynsaktivitet kombinert med annet tiltak


Foto: Hans Geir Eiken, NIBIO


Konfliktdempende tiltak

Blant prioriterte konfliktdempende tiltak var Næring og rovvilt i Finnmark, og ulike tiltak for effektiv lisensfelling og skadefelling samt formidling.


To store tildelinger ble gitt til innkjøp av båt for flytting av sau til rovdyrfritt øybeite i Kvænangen og til Kautokeino flyttsamelags pilotprosjekt for implementering av tradisjonell kunnskap i rovviltforvaltninga. Begge søknadene ble delvis innvilget med henholdsvis 600 000 og 300 000 kr, og med forutsetning om delfinansiering fra andre aktører innen 1. juni.


Støtten til NIBIOs bjørnehårfelleprosjekt ble videreført, men med noen endringer. Prosjektet i området mellom Karasjok og Tana, Valjohka-feltet, ble ikke tildelt midler, mens søknaden om et nytt felt i Tana ble innvilget. NINA fikk ikke innvilget sin søknad om tilskudd til forskning og overvåking av kongeørn i Vest-Finnmark, begrunnet med at bestandsregistrering av rovvilt er et nasjonalt ansvar.


Åtte familiegrupper av gaupe

I innlegget fra Miljødirektoratet kom det fram at det er registrert 8 familiegrupper av gaupe i region 8 i siste sporingssesong, hvorav 7 i Troms og 1 i Finnmark. Det regionale bestandsmålet er på 10 familiegrupper og det ble derfor ikke åpnet for kvotejakt i år, men gitt en skadefellingskvote på inntil 3 gauper for perioden 16. februar - 31. mai.


Så langt i år er det gitt skadefellingstillatelse i samarbeidsområdet mellom rovviltregionene 7 og 8, og til Čorgaš reinbeitedistrikt i Øst-Finnmark. Søknader om skadefellinger på Lyngenhalvøya og i Nordreisa kommune har blitt avslått. Så langt er én hanngaupe felt utenfor Narvik.


Fra Miljødirektoratets side ble det også informert om at Rovdata skal levere en evaluering av dagens gaupeovervåking innen 1. mai i år (blant annet med endringsforslag til avstandskriteriene) og videre at SCANDCAM-prosjektet skal utvides til Finnmark i 2023 (bruk av viltkamera til gaupeovervåking).Åtte jerv felt i lisensjakt i region 8

Videre informerte direktoratet om at totalt atten jerver er felt i lisensjakt og ekstraordinære uttak i perioden september 2022 - mars 2023, og at uttaket fortsatt pågår. Av de felte jervene er åtte felt i lisensjakt i Troms og ti i skadefelling i Finnmark.


Næring og rovvilt i Finnmark fikk nesten 1,5 millioner

Næring og rovvilt i Finnmark fikk totalt kr 1 475 400 til diverse skadeforebyggende og konfliktdempende tiltak, samt kr 30 000 til søknad levert på vegne av Porsanger skadefellingslag. Noen av tiltakene ble innvilget med lavere beløp enn omsøkt, slik at det blir nødvendig å omprioritere for å få gjennomført planlagte arrangement. Årets tildelinger til prosjektet går til:

 • samling for prosjektets referansegruppe

 • regional fagsamling for skadefellingsledere

 • fire dagers grunnleggende skadefellingskurs i Troms

 • fire dagers videregående skadefellingskurs i Finnmark

 • bjørnehundtrening i Sverige

 • to dagers praktisk jervejaktkurs i Finnmark

 • Arena rovvilt - arrangement for dialog og kunnskapsutveksling mellom næring og forvaltning

 • tilskudd til bjørnehundekvipasjer i Finnmark

Eventuelle restmidler vil fordeles mellom søknader om jegerprøverefusjon og utstyr til jervejakt.


Åpnet for videreføring av prosjektet

Inneværende prosjektperiode for Næring og rovvilt går ut i år, og nemnda ga prosjektets styringsgruppe fullmakt til å vedta rammer for videreføring av prosjektet. Det ble og vedtatt at stillingen skal inkludere Troms og sette fokus på implementering av tradisjonell kunnskap i det videre arbeidet. Om prosjektets rolle i rovviltforvaltninga ble sagt følgende:


"Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark har vist seg som en buffer som gjennom formidling og tilrettelegging optimaliserer samspillet mellom rovviltforvaltinga og beitenæringene. Prosjektet identifiserer utfordringer, og er en pådriver for å finne forbedrede løsninger innenfor rammen av den todelte målsettingen om både beitedyr og rovvilt. Prosjektet har gjennom rullering av forvaltningsplan for rovvilt hatt en uunnværlig rolle i arbeidet med implementering av tradisjonell kunnskap i rovviltforvaltinga. Rovviltnemnda ser at denne implementeringen vil være en stor og vedvarende oppgave som burde hatt en egen prosjektstilling. Rovviltnemnda mener ressurser som er frikoblet den daglige saksbehandlinga innen forvaltningen er avgjørende for god måloppnåelse med forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Regionen er stor og oppgavene er omfattende, det burde vært et team som arbeidet med disse oppgavene."


Dermed er det opp til prosjektets styringsgruppe å vedta ny prosjektperiode og rammene for denne.


Neste nemndsmøte 13. april

Arbeid med forvaltningsplanen ble utsatt til nytt møte 13. april, der nemnda også inviterer Miljødirektoratet til å fortelle om bakgrunnen for bestandsmålene for rovvilt i Troms og Finnmark.

20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page