top of page
Søk
  • nrfi10

Rovviltnemndsmøte 5. mars

Oppdatert: 14. mar.

Tirsdag 5. mars møttes rovviltnemnda i region 8 for å vedta fordeling av årets tilskudd til tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT). I tillegg fikk de orienteringer om tapstall og beiteforhold fra Statsforvalteren og Mattilsynet, rapport om bruk av fjorårets FKT-midler og la en plan for behandlingen av de 34 høringsinnspillene til ny forvaltningsplan for store rovvilt.

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 5.3.2024 (002)
.pdf
Download PDF • 807KB

Saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 5.3.2024
.pdf
Download PDF • 418KB

Orienteringer

Både Statsforvalterens landbruksavdeling og Mattilsynet region nord uttrykte bekymring for beitenæringa i regionen og kommende beitesesong. Landbruksavdelinga kunne melde om 10 % tap av lam på beite, og 5,5 % voksen sau på beite i foregående sesong.


Mattilsynet region Nord informerte om at hele 55 besetninger i regionen hadde over ti prosent tap på beite, en tapsandel som de regner som uakseptabel med tanke på dyrevelferd. De ba også om at den innmeldte beitekrisen, som gjør reinen ekstra sårbar for jaging og uro, blir hensyntatt ved behandling av skadefellingssøknader. Også statsforvalterens reindriftsavdeling orienterte om beitekrise i store deler av Finnmark og gjorde oppmerksom på følgene av dette; sårbar rein, tidligere flyttinger til sommerbeiter og forventning om økte tap til rovvilt av den grunn.


For siste beitesesong ble det utbetalt omlag 55 millioner i erstatning for rein tapt til rovvilt og omlag 6 millioner for sau tapt til rovvilt.


Statsforvalterens miljøavdeling oppsummerte gauperegistreringa, som tok slutt 29. februar. Han kunne melde om en økning i registrerte gauper. De endelige tallene er ikke offentliggjort av Rovdata enda, men de forventer at de forventes å ligge innenfor 10-12 familiegrupper i region 8 (2 i Finnmark og 8-10 i Troms). Bestandsmålet for regionen er totalt ti registrerte ynglinger. Skadebildet de siste to månedene ble oppsummert med at jerv og kongeørn har stått for brorparten av tapene i Finnmark, mens gaupe er primær skadevolder i Troms.


Statens naturoppsyn (SNO) orienterte om at de får fire nye stillinger i regionen som skal styrke registreringsarbeidet. Disse blir fordelt på Lakselv, Kautokeino, Nord-Troms og Bardu. De informerte også om dårlig vær og vanskelige forhold for sporing og ekstraordinære uttak.


Næring og Rovvilt orienterte om nyansettelse i prosjektet. Elida Langstein, som nå er rovviltkontakt i Porsanger, starter i full stilling med kontorsted på Stabbursnes 2. april. Nåværende ansatte, Inga Lillevoll, jobber nå i 70 prosent stilling med kontorsted i Lyngen og kommer til å redusere til en mindre stillingsprosent fra 1. juni. Det ble også informert om gjennomført prøveprosjekt innen intensivert gauperegistrering i Porsanger, der reingjetere og SNOs personell sporet sammen over tre dager i februar og dokumenterte fire forskjellige spor som med stor sannsynlighet tilhører fire forskjellige individ. Det ble tildelt midler til videreføring av dette prosjektet for kommende registreringsperiode.


Informasjon om skadefellingstillatelser og uttak

I Sør-Varanger er det gitt skadefellingstillatelse på ulv og gaupe, men ingen ble felt. På Tjeldøya ble det gitt skadefelling på en gaupe, som ble felt og belastet jaktkvota for Troms. I Skibotn er det nå gitt en skadefellingstillatelse på en kongeørn, og det er gitt en skadefelling på gaupe i Hjerttind reinbeitedistrikt.


Uttak jerv

Seks jerv ble felt i lisensjakt i Troms fylke siste lisensperiode 20.8.2023 – 15.2.2024 , med følgende fordeling:

·        30.10.2023: hunn i Punta, Nordreisa – Ráisa – Raisi

·        6.11.2023: hunn i Jutulstad, Målselv

·        29.11.2023: hunn i Budalen, Bardu

·        7.1.2024: hann i Kirkesdalen, Målselv

·        24.1.2024: hann ved Fjellfroskvannet, Balsfjord

·        8.2.2024: hunn i Paras, Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono kommune


Statens naturoppsyn (SNO) har felt 5 jerv i Finnmark siste skadefellingsperiode 1.6.2023 – 15.2.2024, med følgende fordeling:

·        6.2.2024: hann, Nordreisa – Ráisa – Raisi

·        6.2.2024: hunn ved Fiskerelva, Alta

·        7.2.2024: hann i Nášša, Guovdageaidnu – Kautokeino

·        8.2.2024: hann i Springarvikskáidi, Lebesby

·        12.2.2024: hunn i Ciikojohka, Deatnu – Tana


Etter 15. februar har SNO felt én jerv i Troms og en i Galmmat, Finnmark i ekstraordinære uttak.


Uttak gaupe

Gaupejakta ble avsluttet 21. februar, da det siste dyret på kvoten ble skutt. Fellingene i kvotejaktperioden hadde følgende fordeling:

·        1.2.2024: hunn i Kildal, Nordreisa – Ráisa – Raisi kommune

·        7. 2.2024: hann i Balsfjord kommune

·        12.2.2024: hunn i Lakselvbukt, Tromsø kommune

·        16.2.2024: hunn i skadefelling på Tjeldøya, Tjeldsund kommune

·        21.2.2024: hunn i Rambergåsen, Balsfjord kommune

 

Fordeling av FKT-tilskudd 2024

Årets FKT-tildeling fra Miljødirektoratet ble betydelig mindre enn forventet, med 13 millioner mot omsøkte 20 millioner kroner. Dette krevde at nemnda gjorde nedskjæringer i foreslått budsjett tilsvarende 2 millioner. Blant de mange tiltakene som måtte skjæres ned var også prosjekt Næring og Rovvilt, som fikk kr 375 000 mindre enn omsøkt. Tilsagnsbrevene sendes ut fortløpende og skal etter planen være sendt ut til samtlige mottakere innen påske.

104 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page