top of page
Søk
  • nrfi10

Søknadsfrist FKT er utsatt til 1. februar

Før jul vedtok rovviltnemnda i region 8 å utsette søknadsfristen for FKT (tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak) fra 15. januar til 1. februar. Videre vedtok de følgende rammer for prioritering av årets søknader:


Rovviltnemnda oppfordrer til at beitenæringene samarbeider om tiltak og sender inn felles søknader. Vi oppfordrer også næringene til å samarbeide med forskningsmiljøene for å få mer kunnskap om tapsårsaker og forebyggende tiltak som virker.


Innen sauedrift prioriterer rovviltnemnda søknader om tiltak som fysisk skiller beitedyr og rovvilt. Videre ønsker rovviltnemnda å støtte bruk av elektronisk overvåking av beitedyrene.


De neste årene forventer rovviltnemnda økt problematikk med bjørn i sauebeiteområder. Rovviltnemnda oppfordrer beitelag til å lage en beredskapsplan i tilfelle det oppstår akutte tap til bjørn. Vi oppfordrer også reinbeitedistrikt og kommuner til å lage en beredskapsplan for å håndtere akutte rovviltsituasjoner. Nemnda ønsker å støtte de som søker om midler for en slik plan.


I reindrifta er det vanskelig å måle effekt av tiltakene, de er tett vevd inn i den ordinære drifta. Elektronisk overvåking er et tiltak som vi anser i liten grad påvirker reinenes adferd. Vi ser imidlertid at elektronisk overvåking forbedrer ordinær drift og tapsforebyggende arbeid. Rovviltnemnda vil derfor prioritere søknader om elektronisk overvåking.


Rovviltnemnda ser et stort behov for sikrere bestandsregistrering av gaupe. Rovviltnemnda imøteser søknader om prosjekter som kan bedre påliteligheten i bestandsregistrering av gaupe. Videre er det et stort behov for mer kunnskap om kongeørn som skadevolder på sau og rein, og også om hvilken effekt havørn har på tap av sau og rein.


Forslag til ny forvaltningsplan ble ferdigstilt og er sendt på høring. Høringsfrist 14. februar.


  • Ferdigstille forvaltningsplan for høring

  • Forebyggende og konfliktdempende tiltak – signaler om prioriteringer søkeromgangen 2024

  • Status restmidler forebyggende og konfliktdempende tiltak 2023 – prioriteringer

  • Anbefaling om kvote for jakt på gaupe

  • Anbefaling områder for ekstraordinære uttak jerv

  • Orientering fra prosjektet Næring og rovvilt

  • Neste møte84 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page