Rullering av forvaltningsplan

Forvaltningsplan for store rovdyr i region 8 skal revideres

Den gjeldende forvaltningsplanen ble godkjent i 2013 og skal nå rulleres. Planen forventes ferdigstilt og vedtatt av rovviltnemnda i løpet av høsten 2023. 

Hvem

Forskrift om forvaltning av rovvilt § 6 fastslår at rovviltnemndene har ansvaret for å utarbeide en regional forvaltningsplan. Det er altså rovvtiltnemnda som eier prosjektet. Sekretariat er hos Statsforvalteren, som har tilsatt en egen prosjektarbeider i forbindelse med prosessen. I tillegg bistår prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark i arbeidet og fungerer som sekretær for arbeidsgruppa for tradisjonell kunnskap. 


Hva

Planen skal etablere en geografisk differensiert forvaltning, vise prioritering av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak og gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen.

Medvirkning

Det er forutsatt at rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen ved utformingen av forvaltningsplanen. Det legges også opp til bredest mulig medvirkning fra saue- og reindriftsnæringa og andre relevante organisasjoner og interessenter.

Tradisjonell og erfaringsbasert kunnskap

Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som skal gi innspill om implementering av tradisjonell kunnskap i forvaltningsplanen. Dessuten er det presisert at de andre arbeidsgruppene skal legge tradisjonell kunnskap også til grunn for sine innspill. 

Gi ditt innspill 

Det er opprettet en egen epostadresse for prosjektet: forvaltningsplansftf@statsforvalteren.no
Innspill til denne adressen vil bli ivaretatt av sekretariatet og videreformidlet til rovviltnemnda ved de månedlige arbeidsmøtene.

Følg prosessen

Det vil bli lagt ut fortløpende informasjon om aktiviteter i prosjektet under https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/rovvilt/rovviltnemnda/. Der ligger også vedtatt prosjektbestilling.


Kontaktpersoner

 

Medvirkningsdelen

For å sikre god medvirkning i planprosessen, er det nedsatt seks forskjellige arbeidsgrupper som skal gi innspill til de forskjellige delene av forvaltningsplanen. I tillegg blir det nedsatt en referansegruppe som skal kvalitetssikre planen når den er utarbeidet og før den legges fram for nemnda til behandling.

 

Arbeidsgruppe 1 - Implementering av tradisjonell kunnskap  

Mandat:

Foreslå hvordan tradisjonell kunnskap skal kartlegges, systematiseres og implementeres i forvaltningsplanen.

Arbeidsgruppe 2 - Beiteprioriterte områder

Mandat:

Finne optimal størrelse på beiteprioriterte områder. Gitt effektivt uttak i B-området og ved akutte tapssituasjoner i A-området, når rovviltarten er på bestandsmålet. Gaupe, jerv og bjørn, art for art, større eller mindre enn i gjeldende forvaltningsplan?

Arbeidsgruppe 3 - Rovviltprioriterte områder

Mandat

Beskriv rovviltartenes kvalitative og kvantitative behov for rovviltprioriterte områder, gitt at bestandsmål skal nåes, samt effektivt uttak i B-områdene samt ved akutte tapssituasjoner i A-området. Gaupe, jerv og bjørn, art for art.

Arbeidsgruppe 4 - Samarbeid og evaluering

Mandat

Gi status for rovviltsamarbeid med naboland og region 7. Foreslå måter for styrking av samarbeid og kunnskapsutveksling innen forvaltning og forskning på nordkalotten. Evaluer gjeldende forvaltningsplan og gi anbefalinger om forsøksordninger og tiltak som kan redusere tap av sau og rein samtidig som rovviltet forvaltes på bestandsmålene.

Arbeidsgruppe 5 - Prioritering FKT

Mandat

Hvordan kan midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak brukes mest mulig målrettet og effektivt innenfor rammen av den todelte målsettingen om både beitedyr og rovvilt. Gi en oversikt over landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler som grunnlag for en anbefaling dere gir om en samordnet virkemiddelbruk for å redusere tap og konflikter.

Arbeidsgruppe 6 - Kongeørn

Mandat

Gi en oversikt over kongeørnas påvirkning på rein- og sauedrift samt faktorer som påvirker interaksjoner mellom rovviltartene og beitedyr, inklusiv menneskelig aktivitet, klimaendringer og havørn.