top of page

Ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Forslag til ny forvaltningsplan for store rovdyr i region 8 er sendt på høring 

Gjeldende forvaltningsplan ble godkjent i 2013 og i mars 2022 igangsatte Statsforvalteren arbeidet med å revidere denne. Medvirkningsprosessen gikk fram til desember 2022, og seks arbeidsgrupper ga sine innspill til hver sine deler av planen. Rovviltnemnda har gått nøye gjennom innspillene for å ta inn mest mulig av forslagene i sitt forslag til ny plan. Før jul ferdigstilte nemnda sitt forslag, som nå er sendt på høring. Høringsfrist er satt til 14. februar.

 

Se høringsbrevet og hvordan du kan gi din uttalelse her. 
 

I tillegg til de seks arbeidsgruppene, inkluderer medvirkningsprosessen en referansegruppe som har kommet med en vurdering etter at innspillene var tatt inn. Videre har Sametinget, NRL, Bonde og Småbrukarlaget og Bondelaget vært invitert til konsultasjoner. Som følge av oppfordringen fra NRL om å trekke seg fra rovviltsamarbeid, har ikke de samiske reindriftsinteressene blitt konsultert, men det er fortsatt et mål å få til det innen endelig vedtak av ny plan. 
 

Hvem lager planen

Rovviltnemnda har ansvaret for å utarbeide regional forvaltningsplan, jf. rovviltforskriften § 6. Dermed er de prosjekteier, mens Statsforvalteren er prosjektsekretariat. De har ansatt en egen prosjektleder i forbindelse med rulleringsprosessen. Prosjekt Næring og Rovvilt har deltatt i arbeidet med ansvar for implementering av beitenæringas erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskap, og har hatt sekretærfunksjon for arbeidsgruppa som ga innspill om dette. 

 

Hva bestemmes i planen

I planen skal rovviltnemnda vedta følgende:

  • etablere en geografisk differensiert forvaltning, altså fastsette soner for rovviltartene og beiteprioritert område

  • vise prioritering av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak

  • gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen.

Følg prosessen

Du kan følge rovviltnemndas arbeid med forvaltningsplanen i protokollene på deres hjemmeside. Der ligger også vedtatt prosjektbestilling.

 

Kontaktpersoner

  • Leder i rovviltnemnda Nils Einar Samuelsen:        nils.samuelsen@tffk.no

  • Rovviltnemndas sekretær Andreas V. Røsæg:      fmtravr@statsforvalteren.no

  • Seksjonsleder Gøril Einarsen:                                   fmtrgei@statsforvalteren.no

INNSPILL TIL NY FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT

Her kan du lese de seks innspillene fra arbeidsgruppene som ble satt sammen som del av medvirkningsprosessen.

IMPLEMENTERING AV TRADISJONELL KUNNSKAP

Innspillet omhandler hvordan tradisjonell kunnskap kan samles inn, systematiseres og implementeres i forvaltningsplanen spesielt og rovviltforvaltninga generelt.

IMG_0484 (002).JPG

BEITEPRIORITERTE OMRÅDER

Innspillet anbefaler optimal størrelse på beiteprioriterte områder, innenfor rammene som er gitt av de regionale bestandsmålene.

ms_19 (002).JPG

ROVVILTPRIORITERTE OMRÅDER

Innspillet omhandler inndeling av rovviltprioriterte områder, i henhold til rammene som er gitt av rovviltartenes biologi og områdebruk, de regionale bestandsmålene og hensyn til saue- og reindriftsnæringa.

A european lynx in the winter. February, Norway..jpg

INTERNASJONALT OG REGIONALT SAMARBEID

Innspillet gir en evaluering av dagens samarbeid med rovviltregion 7 (Nordland) og nabolandene, samt en anbefaling om hvordan dette samarbeidet bør videreføres og styrkes.

nordkalotten_edited.jpg

PRIORITERING AV FKT

Innspillet gir evaluering og anbefalinger om prioritering av forebyggende og konfliktdempende tiltak, samt samordning av økonomiske virkemidler rettet mot rovvilt og beitedyrnæringen.

FKT.jpg

KONGEØRN

Innspillet evaluerer dagens kongeørnforvaltning og kunnskapsgrunnlag, og både kongeørnas og havørnas påvirkning på beitenæringene.

Close up of a Golden Eagle (Aquila chrysaetos) in the highlands of Norway in winter..jpg
Krav til medvirkning

Medvirkningsprosessen legger grunnlaget for planens lokale forankring og kunnskap. Derfor ble det lagt opp til en bred medvirkning fra saue- og reindriftsnæringa og andre relevante organisasjoner og interessenter, blant annet med en innspillsperiode fra mars til desember 2022.

Rovviltnemnda skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen ved utformingen av forvaltningsplanen. I tillegg stiller naturmangfoldloven krav om at forvaltninga "legger vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet". En slik vektlegging innen rovviltforvaltninga forutsetter innhenting av erfaringsbasert kunnskap fra beitenæringa i regionen.

Fokus på tradisjonell kunnskap
Det ble nedsatt seks forskjellige arbeidsgrupper som ga sine innspill til temaene implementering av tradisjonell kunnskap, beiteprioriterte områder, rovviltprioriterte områder, internasjonalt og regionalt samarbeid, prioritering av FKT og kongeørn. 

 

I tillegg til at det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe for implementering av tradisjonell kunnskap, ble det presisert at de andre arbeidsgruppene også skulle legge tradisjonell kunnskap til grunn for sine innspill, i den grad slik kunnskap var tilgjengelig på det tidspunktet. 
 

I løpet av hele innspillsperioden var det åpent for enhver å komme med innspill direkte til sekretariatet. 

bottom of page