top of page

RULLERING AV FORVALTNINGSPLAN

Forvaltningsplan for store rovdyr i region 8 er under revisjon og skal ferdigstilles i løpet av 2023

Se hvilke innspill som er levert i medvirkningsprosessen.

Den gjeldende forvaltningsplanen ble godkjent i 2013 og revideringsarbeidet ble påbegynt mars 2022. Medvirkningsprosessen gikk fram til desember, og sekretariatet er nå i gang med skrivearbeidet. Planen skal etter planen vedtas av rovviltnemnda i september 2023. 

Les den gjeldende forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 - Troms og Finnmark.

Hvem lager planen

Rovviltnemnda har ansvaret for å utarbeide regional forvaltningsplan, jf. rovviltforskriften § 6. Dermed er de prosjekteier, mens statsforvalteren er prosjektsekretariat. De har ansatt en egen prosjektleder i forbindelse med rulleringsprosessen.


Hva bestemmes i planen

I planen skal rovviltnemnda vedta følgende:

  • etablere en geografisk differensiert forvaltning, altså fastsette soner for rovviltartene og beiteprioritert område

  • vise prioritering av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak

  • gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen.


Næring og rovvilts bidrag
Prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark har deltatt i arbeidet med ansvar for implementering av tradisjonelle kunnskap, og har hatt sekretærfunksjon for arbeidsgruppa som ga innspill om dette. 

En stor del av 2022 gikk med til dette arbeidet, noe som medførte en nedprioritering av de ordinære oppgavene i prosjektet. I 2023 går prosjektet tilbake til tilnærmet normal aktivitet, men skal fortsatt bidra noe i skrivearbeidet. 

Følg prosessen

Du kan følge rovviltnemndas arbeid med forvaltningsplanen i protokollene på deres hjemmeside. Der ligger også vedtatt prosjektbestilling.


Kontaktpersoner

Revidering av forvaltningsplan: About Us

MEDVIRKNING

Medvirkningsprosessen legger grunnlaget for planens lokale forankring og kunnskap. Derfor ble det lagt opp til en bred medvirkning fra saue- og reindriftsnæringa og andre relevante organisasjoner og interessenter, blant annet med en innspillsperiode fra mars til desember 2022.

Rovviltnemnda skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen ved utformingen av forvaltningsplanen. I tillegg stiller naturmangfoldloven krav om at forvaltninga "legger vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet". En slikt vektlegging innen rovviltforvaltninga forutsetter innhenting av kunnskap fra beitenæringa i regionen.

Fokus på tradisjonell kunnskap
Det ble nedsatt seks forskjellige arbeidsgrupper som ga sine innspill til temaene implementering av tradisjonell kunnskap, beiteprioriterte områder, rovviltprioriterte områder, internasjonalt og regionalt samarbeid, prioritering av FKT og kongeørn. 


I tillegg til at det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe for implementering av tradisjonell kunnskap, ble det presisert at de andre arbeidsgruppene også skulle legge tradisjonell kunnskap til grunn for sine innspill. 

I løpet av hele innspillsperioden var det åpent for enhver å komme med innspill direkte til sekretariatet. 


Referansegruppe
Det er nedsatt en referansegruppe som skal kvalitetssikre planen når den er utarbeidet og før den legges fram for nemnda til behandling.

Revidering av forvaltningsplan: Tekst

INNSPILL TIL NY FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT

Her kan du lese de seks innspillene fra arbeidsgruppene som ble satt sammen som del av medvirkningsprosessen.

IMPLEMENTERING AV TRADISJONELL KUNNSKAP

Innspillet omhandler hvordan tradisjonell kunnskap kan samles inn, systematiseres og implementeres i forvaltningsplanen spesielt og rovviltforvaltninga generelt.

IMG_0484 (002).JPG

BEITEPRIORITERTE OMRÅDER

Innspillet anbefaler optimal størrelse på beiteprioriterte områder, innenfor rammene som er gitt av de regionale bestandsmålene.

ms_19 (002).JPG

ROVVILTPRIORITERTE OMRÅDER

Innspillet omhandler inndeling av rovviltprioriterte områder, i henhold til rammene som er gitt av rovviltartenes biologi og områdebruk, de regionale bestandsmålene og hensyn til saue- og reindriftsnæringa.

A european lynx in the winter. February, Norway..jpg

INTERNASJONALT OG REGIONALT SAMARBEID

Innspillet gir en evaluering av dagens samarbeid med rovviltregion 7 (Nordland) og nabolandene, samt en anbefaling om hvordan dette samarbeidet bør videreføres og styrkes.

nordkalotten_edited.jpg

PRIORITERING AV FKT

Innspillet gir evaluering og anbefalinger om prioritering av forebyggende og konfliktdempende tiltak, samt samordning av økonomiske virkemidler rettet mot rovvilt og beitedyrnæringen.

FKT.jpg

KONGEØRN

Innspillet evaluerer dagens kongeørnforvaltning og kunnskapsgrunnlag, og både kongeørnas og havørnas påvirkning på beitenæringene.

Close up of a Golden Eagle (Aquila chrysaetos) in the highlands of Norway in winter..jpg
Revidering av forvaltningsplan: Projects
bottom of page