top of page

Aktiviteter 2024

Her ser du hvilke aktiviteter vi planlegger i år. Kontakt oss hvis du ønsker andre kurs relatert til rovvilt/beitedyr, eller for å melde interesse for noen av de planlagte aktivitetene.

Bjørnehundwebinar 

15. mai kl. 18, Teams

Midt i mai arrangerer vi en digital kick-off for trening av bjørnehund gjennom barmarkssesongen. Her kan alle som vil delta gratis for å hente inspirasjon og tips til trening.

sibirsk laika bjørnehund.JPG

Sportrening i Tackåsen

jun-aug, Tackåsen i Sverige

Hvert år tilbyr Miljødirektoratet et begrenset antall plasser til deltakelse på sportrening for bjørnehundekvipasjer i Tackåsen, Sverige. Formålet er å bidra til beredskap for skadefellinger i form av bjørnehundekvipasjer som er trente og samkjørte med de ansatte i Statens naturoppsyn. Næring og rovvilt bidrar med dekning av reisekostnader, utvalg av ekvipasjer og organisering.  

bjørn viltkamera 2_edited.jpg

Kadaverhundkurs

juni - aug, Troms/Finnmark

En kadaverhund kan bidra til både økt dokumentasjon av tap til fredet rovvilt, men også til at man tidligere oppdager et pågående angrep og får avverget dette. Vi har fått tildelt midler til å arrangere et slikt kurs i år. Både tid, sted og opplegg vil være avhengig av hvor og når det meldes størst interesse for dette. Instruktør fra Norske Kadaverhunder. 

kadaver.png

Arena rovvilt - Gaupe i region 8

Ikke fastsatt tidspunkt, Teams

Konseptet Arena rovvilt skal bidra til å samle beitenæring, forvaltning, forskere og andre aktuelle aktører og interessenter innenfor temaet rovvilt og beitedyr for dialog og samarbeid. ​I år planlegger vi et webinar med gaupe i region 8 som tema. Der vil vi samle innledere og informasjon om bestandsstatus og -utvikling, tapsbilde, pågående forsknings- og samarbeidsprosjekter m.m. 

2010_Gaupe F199_KGU_4180_edited.jpg

1. - 3. november, Tana/Porsanger

I november arrangerer vi helgekurs i lisensfelling av jerv. Kurset består av noen timer med teori, etterfulgt av to dagers praktisk jakt. Instruktør er fra Jakt- og fiskesenteret i Flå, samt en hundeekvipasje som deltar på jakta. Kurset er ment som et bidrag for å øke andelen jerv som felles i lisensjakt og samtidig redusere behovet for skadefellinger og ekstraordinære uttak i regi av Statens naturoppsyn. Les mer om kurset her. 

Wolverine (Gulo gulo) tracks in the snow._edited.jpg

Skredkurs for skadefellingslag

22. - 23. november, Nord-Troms

Skadefellingslaget i Nord-Troms opererer i skredfarlig terreng, og i år arrangerer vi skred- og førstehjelpskurs for dem med instruktør fra Røde Kors.

Dersom det blir ledige plasser, kan det bli aktuelt å ta inn deltakere fra andre skadefellingslag i regionen. Det er også mulig å søke tilskudd til liknende kurs for andre lag i 2025. 

An avalanche is rumbling down a steep mountain slope.jpg

okt 2024 - feb 2025, Porsanger

Gauperegistrering 2024 - 2025

På oppfordring fra rovviltnemnda og referansegruppa vår, har vi igangsatt en sporingsaksjon som supplement til det nasjonale overvåkingsprogrammet for gaupe. Lokale utøvere i reindrift og sauenæring deltar i en lønnet sporingsaksjon sammen med Statens naturoppsyn. Sist registreringsperiode ble sporingen gjennomført over tre dager i februar. Tidspunkt for neste aksjon er ikke satt, Formålene er å:

  • se om metoden kan øke dokumentasjonsgraden i et område med utfordrende sporingsforhold

  • implementere erfaringskunnskap i det praktiske registreringsarbeidet

  • styrke samarbeid og informasjonsflyt mellom beitenæring og naturoppsyn

  • bedre tilliten til bestandstallene

gaupespor.png

Møter med reinbeitedistrikt og beitelag

Planlegges ved henvendelse fra beitenæringa

Vi kan arrangere seminar og møter med ønskede aktører, eller kurs i eksempelvis skadedokumentasjon, rovviltregistrering og FKT. Ta kontakt med oss dersom deres reinbeitedistrikt/beitelag ønsker informasjonsmøter, kurs, samarbeidsprosjekter eller annet. 

Formålet er bidra til å samle beitenæring, forvaltning, forskere og andre aktuelle aktører. samt tilrettelegge for informasjonsflyt og samarbeid i mellom disse. 

IMG_0026_edited.jpg

Referansegruppemøte

apr - mai, Teams

Næring og Rovvilts referansegruppe møtes årlig for å forankre prosjektaktivitetene i målgruppa og gi innspill til prioriteringer og formål i arbeidet vårt.

 

Referansegruppa består blant annet av saue- og reindriftsnæringas organisasjoner, miljøorganisasjoner, Statens naturoppsyn, Mattilsynet region nord og FeFo. Dato ikke fastsatt.  

naeringrovvilt bohccot gárddis.jpg
bottom of page