top of page

OM NÆRING OG ROVVILT I FINNMARK

Næring og rovvilt i Finnmark (NRFI) ble etablert i 2013, som en videreføring av prosjektet «Leve i Naturen / Eallit Luonddus». Prosjektet ble i sin tid startet opp for å redusere konflikten mellom rovvilt- og miljøverninteressene gjennom tapsreduserende tiltak.

Vi arbeider med gjennomføring og veiledning innen forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) knyttet til beitedyr og rovvilt, herunder med styrking av skadefellingslagene og informasjonsarbeid i mellom beitenæring og forvaltning m.fl.


Stillingen har hele Finnmark som virkeområde og er lokalisert ved Stabbursnes Naturhus og Museum i Porsanger. Prosjektet finansieres av Miljødirektoratets forebyggende- og konfliktdempende tiltaksmidler (FKT) via rovviltnemnda region 8 sine bevilgninger. Inneværende prosjektperiode varer ut 2023.

Om NRFi: About Us

Målgruppe

Næring og rovvilt (NRFi) skal først og fremst henvende seg til reindriftsutøvere og sauebønder, men kommuner, organisasjoner og lokalsamfunn inngår også i prosjektets målgruppe.


Hovedmålsetting

NRFI skal være et virkemiddel for å gjennomføre og nå målene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8. Et sentralt fokusområde er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på den måten også til å redusere konflikten mellom næring, forvaltning og samfunnet forøvrig. Målsettingen skal nås ved hjelp av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak, kompetansebygging og informasjonstiltak.  Prosjektet skal også fungere som kontaktpunkt mellom næring og forvaltning, og bidra til økt informasjonsflyt mellom disse. 

Delmål

 • initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein- og sauenæring

 • oppfølging av kommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefelling

 • informasjon og veiledning for, og erfaringsutveksling med, lokal reindrift og sauenæring

 • bidra til å etablere, og støtte eksisterende, lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt

Samarbeidspartnere
Prosjektet gjennomføres i dialog med Statsforvalterens miljø- og landbruksavdelinger. I tillegg samarbeider vi med lokale jaktmiljøer, Porsanger Naturhus og Museum, NIBIO, SNO og flere.

Hvordan jobber vi?

Næring og rovvilt styres av en egen styringsgruppe som, med innspill fra en referansegruppe, fastsetter vår aktivitetsplan. Denne planen definerer prosjektets arbeidsområde fra år til år. Styringsgruppa setter opp en aktivitetsplan med oversikt over hvilke aktiviteter prosjektet skal prioritere i gjeldende periode.

Utover dette består det daglige arbeidet i stor grad av å holde seg oppdatert på nyheter innen rovvilt og forebyggende og konfliktdempende arbeid, følge opp prosjektets FKT-søknader og holde kontakt med jegere og beitenæringen.

Prosjektmedarbeideren er avhengig av tett kontakt med målgruppa for å målrette aktivitetene. Dialog med rovviltjegere, sauebønder og reindriftsutøvere er derfor et kontinuerlig innsatsområde som bidrar til å drive prosjektet framover.

Formidling, kunnskapsutveksling og -innhenting foregår både her på hjemmesiden, via Facebook og Instagram og på fysiske arenaer der næring, forvaltning eller forskning er samlet.


De sosiale mediene brukes til å formidle aktualiteter, eksempelvis relevante arrangementer, møteprotokoller fra rovviltnemndas møter, nyheter, aktuelle artikler og oppdateringer i saker som er relevante for prosjektets målgruppe. 


Les mer om våre aktiviteter her.

Ansatte
Inga Margrete Lillevoll ble ansatt som prosjektmedarbeider 1. mars 2022. Hun har kontor ved Stabbursnes Naturhus og Museum og kan nåes på 995 35 605 / nrfi@stabbursnes.no.

Om NRFi: Tekst

Prosjektets styringsgruppe og referansegruppe

NRFI styres av en egen styringsgruppe sammensatt av representanter fra:

 • Rovviltnemnda i region 8 

 • Statsforvalteren i Troms og Finnmarks landbruksavdeling 

 • Statsforvalteren i Troms og Finnmarks miljøavdeling

 • Mattilsynet region nord 

Styringsgruppa møter prosjektmedarbeideren to-tre ganger i året for oppdatering og sparring. Prosjektmedarbeider orienterer gruppa skriftlig i slutten av året med en prosjektrapport. 


Referansegruppa

For å sikre prosjektets forankring i målgruppa, er det også satt sammen en referansegruppe for prosjektet som har årlige møter. Denne gruppa har pr. nå følgende representasjon:

 • Finnmark Bondelag

 • Finnmark Bonde- og småbrukarlag

 • Finnmark Sau og Geit

 • Naturvernforbundet

 • NJFF Finnmark

 • Statens Naturoppsyn

 • Kautokeino flyttsamelag

 • Karasjok flyttsamelag

 • Polmak flyttsamelag

 • Varanger reinsamelag

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • KS Finnmark

 • FeFo

Om NRFi: Tekst

Rovviltnemnda region 8

Det er rovviltnemnda region 8 som har initiert prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark og opprettet prosjektets styrings- og referansegrupper. Vedtak i rovviltnemndas møter er også veiledende for prosjektets fokus og prioriteringer, som supplement til aktivitetsplanens punkter. 

Les mer om rovviltnemnda.

Om NRFi: Tekst
bottom of page