top of page

INNSPILL TIL NY FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT

Her kan du lese innspillene fra de seks arbeidsgruppene som ble satt sammen som del av medvirkningsprosessen.

IMPLEMENTERING AV TRADISJONELL KUNNSKAP

Innspillet omhandler hvordan tradisjonell kunnskap kan samles inn, systematiseres og implementeres i forvaltningsplanen spesielt og rovviltforvaltninga generelt.

IMG_0484 (002).JPG

BEITEPRIORITERTE OMRÅDER

Innspillet anbefaler optimal størrelse på beiteprioriterte områder, innenfor rammene som er gitt av de regionale bestandsmålene.

ms_19 (002).JPG

ROVVILTPRIORITERTE OMRÅDER

Innspillet omhandler inndeling av rovviltprioriterte områder, i henhold til rammene som er gitt av rovviltartenes biologi og områdebruk, de regionale bestandsmålene og hensyn til saue- og reindriftsnæringa.

A european lynx in the winter. February, Norway..jpg

INTERNASJONALT OG REGIONALT SAMARBEID

Innspillet gir en evaluering av dagens samarbeid med rovviltregion 7 (Nordland) og nabolandene, samt en anbefaling om hvordan dette samarbeidet bør videreføres og styrkes.

nordkalotten_edited.jpg

PRIORITERING AV FKT

Innspillet gir evaluering og anbefalinger om prioritering av forebyggende og konfliktdempende tiltak, samt samordning av økonomiske virkemidler rettet mot rovvilt og beitedyrnæringen.

Fra Ann Marets FKT-presentasjon_edited.jpg

KONGEØRN

Innspillet evaluerer dagens kongeørnforvaltning og kunnskapsgrunnlag, og både kongeørnas og havørnas påvirkning på beitenæringene.

Close up of a Golden Eagle (Aquila chrysaetos) in the highlands of Norway in winter..jpg
bottom of page