top of page
HVA GJØR DU NÅR DU FINNER KADAVER?
 • Meld fra om skaden til rovviltkontakt eller regional rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn så snart skaden oppdages.

 • Ved funn av reinkadaver i Finnmark i perioden januar - juni, ring meldingssentralen for reinkadaver. 

 • Ta bilder av stedet og skadene, sportegn og blod rundt kadaveret o.l.  

 • Noen ganger kommer rovviltkontakten ut for å dokumentere skaden i felt, men flere steder i Finnmark er det utplassert kadaverkontainere, hvor dyreeier selv leverer kadaveret.

 • Dersom det avtales at SNO skal komme i felt:

  • Sørg for å sikre kadaveret ved å dekke det til, slik at åtseletere ikke kommer til, men la det ligge mest mulig urørt.

  • Merk stedet der dyret er funnet, slik at det er lett å finne igjen.

  • Beskriv stedet der dyret er funnet, og kryss av på kart/ta eventuelt ut geografiske koordinater hvis du har med GPS.

Se Regjeringens veileder for dyreeier ved rovviltskader

Norske kadaverhunder har også en akuttberedskapstjeneste med veiledning om tilgjengelige kadaverhunder, lokale kontaktpersoner, skadefellingssøknad m.m. Les mer om tjenesten på deres hjemmeside.
 

Kadavertelefonen (Finnmark jan - juni):      +47 958 13 908

Norske kadaverhunders akuttelefon:          +47 91 34 35 54

SKADEDOKUMENTASJON

Dokumentasjon av skade fra rovvilt er et avgjørende ledd i utmålingen av rovdyrerstatning. Den er også et viktig bidrag til bestandsovervåkninga.

Du som næringsutøver kan bidra til at dokumentasjonsgraden blir størst mulig, dersom du vet hva du skal gjøre når du finner kadaver.

 

Ta kontakt dersom ditt distrikt eller beitelag ønsker et kurs i skadedokumentasjon. 

IMG_0026.JPG

Kadaverundersøkelse

Her ser du hvordan SNO's personell går fram når de undersøker innleverte kadaver. Denne kalven er drept av kongeørn. Les mer om kadaverundersøkelse og variasjon i skadebilder i handboka Drept av rovvilt?

bottom of page