top of page
JFDW9298.JPG

JERVEJAKTKURS

27. - 29. oktober, Porsanger

Jaktkurs oktober 2023

I år planlegger vi praktisk helgekurs i jervejakt, bestående av en teorikveld etterfulgt av to dagers praktisk jakt. Kurset er gratis, men deltakerne står selv for kost og losji.


Les mer om kurset og påmelding.

Bakgrunn
Hvert år tildeles Troms og Finnmark store lisenskvoter på jerv som bestandsregulerende tiltak, men slikt uttak har blitt en sjeldenhet i Finnmark. Samtidig er det et ønske fra forvaltninga at mest mulig av kvota tas ut i lisensjakt. Resterende dyr på kvota kombinert med betydelig skade og skadepotensiale, fører som regel til skadefellinger og ekstraordinære uttak (også hiuttak) i regi av Statens naturoppsyn, og ofte mot slutten av lisensperioden. Lisensjakt framstår for de fleste som en mer etisk forsvarlig måte å regulere bestanden på, samtidig som den er mindre ressurskrevende, enn alternativene. 


Hvorfor skal jerven skytes?

Forskning viser at over 95 % av jervens diett består av rein og sau her i nord. Dermed er det slik at fast forekomst av jerv i beiteområder for rein og sau, vil medføre tap og betydelig lidelse for dyr på beite. Stortinget har i rovviltforliket vedtatt at et todelt forvaltningsmål skal ligge til grunn for norsk rovviltforvaltning. Det betyr at man både skal

  1. sikre levedyktige bestander av rovvilt

  2. minimere skadeomfanget på bufe- og tamreinnæringa


Disse målene skal nås gjennom fastsatte bestandsmål og geografisk differensiering mellom områder prioritert enten for ynglinger av de fredede rovviltartene eller for dyr på beite. 

Rovviltnemnda i region 8 har prioritert å styre jerveynglingene mot områder utenfor reinens vinterbeiter og viktige sauebeiter. Dessuten prioriterer de årlig FKT-midler til skadeforebyggende tiltak og tiltak som kan bidra til å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet. I år gikk noe av disse midlene til Næring og rovvilt i Finnmark for å arrangere jervejaktkurs. 

FeFo støtter kurset

FeFo støtter dette kurset med kr 35 000 gjennom tilskuddsordningen Giisá Finnmarksloven. Les mer om tilskuddsordningen.

bottom of page