top of page
JFDW9298.JPG

PRAKTISK JERVEJAKTKURS

oktober / november (ikke fastsatt tid eller sted)
Finnmark

Jaktkurs oktober 2023

I år planlegger vi et todagers jervejaktkurs i Finnmark, med en teoridag og en dag med praktisk jakt. Tidspunkt og sted er avhengig av hvor og når interessen er størst. Dette er ledd i et lengre arbeid fra Næring og rovvilts side for å øke andelen jerv som felles i lisensjakt. Ta kontakt dersom du er interessert i å delta.

Bakgrunn
Hvert år tildeles Troms og Finnmark store lisenskvoter på jerv som bestandsregulerende tiltak, men slikt uttak har blitt en sjeldenhet i Finnmark. Samtidig er det et ønske fra forvaltninga at mest mulig av kvota tas ut i lisensjakt. Resterende dyr på kvota kombinert med betydelig skade og skadepotensiale, fører som regel til skadefellinger og ekstraordinære uttak (også hiuttak) i regi av Statens naturoppsyn. Lisensjakt framstår for de fleste som en mer etisk forsvarlig måte å regulere bestanden på, samtidig som den er mindre ressurskrevende, enn alternativene.


Hvorfor skal jerven skytes?

Forskning viser at hele 95 % av jervens diett består av rein her i nord, mens også sau er et vanlig byttedyr. Dermed er det slik at fast forekomst av jerv i beiteområder for rein og sau, vil medføre tap og betydelig lidelse for dyr på beite. Stortinget har i rovviltforliket vedtatt at et todelt forvaltningsmål skal ligge til grunn for norsk rovviltforvaltning. Det betyr at man både skal

  1. sikre levedyktige bestander av rovvilt

  2. minimere skadeomfanget på bufe- og tamreinnæringa


Disse målene skal nå gjennom fastsatte bestandsmål pr. region og geografisk differensiering mellom områder prioritert for ynglinger av de fredede rovviltartene og dyr på beite. 
Rovviltnemnda i region 8 har prioritert å styre ynglingene mot områder utenfor reinens vinterbeiter, samt .... Dessuten prioriterer de årlig midler til tiltak som kan bidra til å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet. I år gikk altså disse midlene til vårt planlagte jervejaktkurs. 

FeFo støtter kurset

FeFo støtter dette kurset med kr 35 000 gjennom tilskuddsordningen Giisá Finnmarksloven. Les mer om tilskuddsordningen. 

Se foreløpig program
Praktisk jervejaktkurs: Project
bottom of page