top of page
IMG_0445.JPG

ROVVILTSKOLE PÅ SVANHOVD

(Hentet fra minibloggen)

Rovviltskolen er et to dagers opplegg på NIBIO Svanhovd med instruktører og naturveiledere fra alle Svanhovd, Stabbursnes naturhus og museum, NRFI og SNO. Første dag er på Forskerlaben til NIBIO Svanhovd hvor elevene gjennomfører DNA-analyse av bjørn. Dag 2 er et tilpasset kurs opplegg for skolene med særlig fokus på å øke elevenes bevissthet og kompetanse rundt problematikken rovvilt og beitedyr. 


Elevene prøver seg som forskere og gjør DNA-analyse av bjørneskit.

Elevene utfører kadaverundersøkelse, denne ble av SNO dokumentert tatt av ulv. 

“Rovviltkasse” oppgave, sett sammen skinn, hodeskalle og spor 

Vi gjennomførte i løpet av høst 2021 en vellykket rovviltskole med begge skolene. Det er et ønske fra både de deltagende skolene og samarbeidspartnere å ha en lignende prosjektet i 2022. Besøkssenteret for Øvre Pasvik nasjonalpark, Næring og Rovvilt i Finnmark og Besøkssenteret for Stabbursdalen nasjonalpark ønsker å kunne tilby en tilpasset rovviltopplæring spesielt rettet mot elever fra naturbruksskolene i Finnmark.   

Prosjektet skal både bruke Forskerlaben, utstillingene ved NIBIO Svanhovd og erfaringer fra Naturhusets opplegg rettet mot temaene rovdyr og beitedyr, rovviltkassen, erfaringer fra prosjektet «Rovvilt og Næring», samt SNO og ansatte fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det er påbegynt en prosess med å utvikle et eget opplegg spesielt tilpasset naturbrukselevene og deres skolers fagplaner. Gjennom informasjon og opplæring skal prosjektet øke elevenes bevissthet og kompetanse om rovvilt og konflikten mellom rovvilt, beitedyr og naturbruk. Bærekraftig bruk av naturressurser og temaet om hvordan forvaltningen av reindrift/ utmarkbruk er bygd opp og fungerer i praksis er nyttig samfunnsfag for elevene direkte knyttet til den nye fagplanen.  

MÅL 

  • Opplæring av den rekrutterende generasjon av næringsutøvere innen reindrift og landbruk/naturbruk med spesialtilpasset praktisk læringsprogram for å aktualisere og gjøre elevene kjent med moderne teknologier samkjørt med tradisjonell kunnskap. 

  • Formidle kunnskap og veilede framtidig næringsutøvere om rovviltskader slik at næringa kan kontakte og jobbe sammen med SNO og videre lettere finne og gjennomføre konflikt løsende tiltak. 

  • Øke forståelsen for bærekraftighet og det biologiske mangfoldet, slik som den nye fagplanen for skoler krever, samt fremme kunnskap om rovviltartenes adferd og biologi.   

  • Formidle kunnskap og øke interessen for hvordan vi bevarer, overvåker og forvalter store rovdyr i Norge, og bidra til økt informasjon om de ulike bjørnene og andre rovdyr som finnes i Finnmark. 

  • Vise elevene praktisk kobling mellom bærekraftighet og kunnskapsbasert forvalting innen reindrift, husdyrhold og utmarksbruk. 

  • Formidle kunnskap om konflikter rundt rovvilt og dempe allmenn frykt for å ferdes i natur med store rovdyr.  

  • Stimulere for utdanning innenfor forskning, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk (STEM-utdanning) som kan utvikles innen reindrift og utmarksnæringer.  

men også en generell innsikt i naturens sammenhenger og bærekraft med rovvilt som innfallsvinkel. 

bottom of page