top of page
2010_Gaupe F199_KGU_4180_edited.jpg

GAUPE I FINNMARK

Gaupe har historisk sett hatt begrenset utbredelse i Finnmark, men omfanget av gaupeskader på beitedyr har økt i nyere tid, til tross for en registrert bestandsnedgang det siste tiåret. De nasjonale bestandsmålene setter rammene for norsk rovdyrforvaltning, og i Finnmark er målet fire årlige gaupeynglinger. For Troms er tallet seks. Den nasjonale overvåkinga tilsier at bestanden har ligget under dette målet i Finnmark siden 2013, og det har heller ikke vært åpnet for kvotejakt siden da. Les mer om gaupas atferd, biologi og utbredelse hos Besøkssenter rovdyr. 

Gaupa spiser helst rein i nord
I områder der det er faste rådyrbestander, er dette gaupas hovedbyttedyr. Forskning har vist at der den ikke har jevn tilgang på rådyr, slik som i Troms og Finnmark, utgjør rein 65 % av dietten. Men den har også sau på menyen, i tillegg til hare og annet småvilt.

Nordnorsk gaupeyngling krever mer areal 
Det er også vist at gaupa bruker atskillig større arealer, så mye som inntil tre ganger så store områder pr. individ, i Troms og Finnmark sammenliknet med resten av landet. Videre har den lavere produktivitet og yngler vanligvis bare annet hvert år her, trolig som følge av at området utgjør ytterkanten av gaupas utbredelsesområde. Det er også vist at overlapp med jervens leveområder bidrar til å drive opp gaupas totale drapsfrekvens.

Få ynglinger, men økende skader på beitedyr
I sporingsperioden 2022-2023 ble det påvist én familiegruppe og i 2021-2022 ingen. Samtidig opplever beitenæringa økende tap til gaupe og reindrifta har fått dokumentert flere større tapsstilfeller de siste årene.

Det kan være flere årsaker til dette misforholdet mellom antall registrerte ynglinger og beitenæringas observasjoner av, og tap til, gaupe. Den relativt lave ynglefrekvensen i nord kan være en av dem. Det kreves relativt sett flere individer i våre områder for å få én yngling pr. år, enn lenger sør. Klimaendringer og vanskelige sporforhold kan være en annen årsak, ved at man ikke lykkes med å registrere ynglinger som finner sted. Videre er det slik at sporingen i stor grad baseres på frivillige innmeldinger, mens det er relativt lite ferdsel i de mest aktuelle områdene innenfor registreringsperioden. Det kan også være av betydning at fraværet av kvotejakt medfører at det er færre med spesiell interesse og blikk for gaupespor, som ferdes i områdene.

Miljødirektoratets tildeling av øremerkede midler til gaupesporing til Statens naturoppsyn i Finnmark er ett av tiltakene for å imøtegå mistillit til bestandstallene, et annet er anvendelse av viltkamera som supplement til overvåkinga.

Gaupe i Finnmark: Service

DIN OBSERVASJON ER VERDIFULL

For å holde oversikt over gaupebestanden, registreres spor etter hunngaupe med unger hvert år gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet i regi av Rovdata. Registreringa er basert på Statens naturoppsyn kontroll av innmeldinger fra publikum og et samarbeid med Finnmark NJFF som får utdelt takseringslinjer. I Finnmark har dessuten SNO fått øremerkede midler til å drive aktiv gaupesporing, som en erkjennelse av relativt utfordrende sporingsforhold og lite menneskelig ferdsel i de aktuelle områdene.

Hvis du ser spor etter flere individer som har gått sammen, oppfordres du derfor til å melde inn observasjonen. Tips som leder til dokumentasjon av ny familiegruppe utløser dusør på 15 000 kr (før skatt).

Nytt klima gir få spordøgn
Registreringsperioden for gaupe er 1. oktober - 28. februar. Etter dette begynner gaupa å gå sammen i par og legge igjen spor som er vanskelig å skille fra familiegruppe.

Det nye klimaet medfører vanskeligere sporingsforhold med med vind og mildvær, og få spordøgn i løpet av perioden. Dette gjør det stadig vanskeligere å få oversikt over gaupebestanden, og innmeldinger fra folk som ferdes ute desto viktigere.​

naturoppsynlogo.jpg

MELD INN SPOR

Meld inn spor etter flere individer som har gått sammen til lokalt naturoppsyn eller rovviltkontakt. 

gaupespor.png

TIPS OM TREKKLEIER

Hjelp SNO å utplassere viltkamera ved å dele din kunnskap om hvordan gaupe beveger seg i ditt nærområde.

skandobs.jpg

BRUK SKANDOBS

Registrer dine observasjoner av gaupe og spor etter gaupe, også enkeltindivider, i Skandobs.

A european lynx in the winter. February, Norway..jpg

FÅ DUSØR

Rovviltnemnda i region 8 har initiert en dusørordning for å stimulere til økt deltakelse i registreringsarbeidet.

Gaupe i Finnmark: Get Involved

TAR I BRUK VILTKAMERA

For å supplere registreringsarbeidet tar SNO Finnmark i bruk viltkamera fra og med sesongen 2023. Planen er å bygge opp et nettverk av kameraplasseringer, som på sikt vil komplettere dagens sporingsinnsats. 


I tillegg har Norsk institutt for naturforskning (NINA) fått tildelt FKT-midler i til å utvide viltkameraprosjektet SCANDCAM til Finnmark med oppstart i 2023. Trolig vil disse to aktørene samordne innsatsen.

Begge aktørene er interesserte i tips om faste trekkleier, passasjer og oppholdssted for gaupe.

Kameraene skal plasseres på punkter med høyest mulig sjanse for å filme gaupe. Utvalget av kameraplassering baseres på:

  • tips fra reindrifta og andre lokalkjente

  • de lokale naturoppsynenes kunnskap om gaupas områdebruk

  • kunnskap om GPS-merkede gaupers områdebruk fra prosjektet SCANDLYNX

Gaupe i Finnmark: Tekst

Relevant forskning og informasjon

NINA Brage: Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022

Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014 NINA rapport 1200, 2015

Gaupas predasjon på sau – en kunnskapsoversikt NINA Temahefte, 2014

Gaupe i Finnmark: Tekst
bottom of page