top of page

Bidra til gaupeovervåkinga

Registreringsperioden for gaupe er 1. oktober - 28. februar. For å holde oversikt over gaupebestanden, registreres spor etter hunngaupe med unger hvert år gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for gaupe. Registreringa er basert på innmeldinger fra publikum som kontrolleres av SNO, og et samarbeid med NJFF som får utdelt takseringslinjer. I Finnmark har dessuten SNO fått egne midler til å drive aktiv gaupesporing.

Så langt i inneværende periode er det påvist én familiegruppe og ingen i den foregående. Din observasjon er verdifull kunnskap for forvaltninga. 

Hvis du ser spor etter flere individer som har gått sammen, oppfordres du derfor til å melde inn observasjonen. Tips som leder til dokumentasjon av ny familiegruppe utløser dusør på 15 000 kr (før skatt).

naturoppsynlogo.jpg

Meld inn spor

Meld inn spor etter flere individer som har gått sammen til lokalt naturoppsyn eller rovviltkontakt. 

gaupespor.png

Tips om trekkleier

Hjelp SNO å utplassere viltkamera ved å dele din kunnskap om hvordan gaupe beveger seg i ditt nærområde.

skandobs.jpg

Bruk Skandobs

Registrer dine observasjoner av gaupe og spor etter gaupe, også enkeltindivider, i Skandobs.

A european lynx in the winter. February, Norway..jpg

Få dusør

Rovviltnemnda i region 8 har initiert en dusørordning for å stimulere til økt deltakelse i registreringsarbeidet.

Gaupe i Finnmark: Get Involved

Gaupe i Finnmark

Gaupe har historisk sett hatt begrenset utbredelse i Finnmark, men både gaupespor og gaupeskader på beitedyr har blitt en normalitet de siste tiårene.

De nasjonale bestandsmålene setter rammene for norsk rovdyrforvaltning, og Stortinget har satt et bestandsmål på fire årlige gaupeynglinger i Finnmark og seks i Troms. I følge registreringsresultatene har bestanden ligget under dette målet i Finnmark siden 2013, og det har heller ikke vært åpnet for kvotejakt siden da. 

Gaupa spiser helst rein i nord
I områder der det er faste rådyrbestander, er dette gaupas hovedbyttedyr. Forskning har vist at i der d en ikke har jevn tilgang på rådyr, foretrekker den rein. Men den har også sau på menyen, i tillegg til hare og annet småvilt.

Nordnorsk yngling tar mer areal 
Det er også vist at gaupa bruker atskillig større arealer, så mye som inntil tre ganger så store områder pr. individ, i Troms og Finnmark sammenliknet med resten av landet. Videre har den lavere produktivitet og yngler vanligvis bare annet hvert år her. Det er også vist at overlapp med jervens leveområder bidrar til å drive opp gaupas totale drapsfrekvens.

Stemmer tallene?
Den relativt lave ynglefrekvensen kan være en av årsakene til at mange opplever et misforhold mellom antall registrerte ynglinger og egne observasjoner av, og tap til, gaupe. Det kreves relativt sett flere individer i vår områder for å få én yngling pr. år, enn lenger sør. Klimaendringer og vanskelige sporingsforhold kan være en annen årsak til avvik mellom næringas observasjoner og de dokumenterte ynglingene, ved at man ikke lykkes med å registrere ynglinger som finner sted.  

Gaupe i Finnmark: Service

Nytt klima gir få spordøgn

Det nye klimaet medfører vanskeligere sporingsforhold med med vind og mildvær. Registreringsperioden går hvert år fra oktober til og med februar, fordi gaupa etter dette begynner å gå sammen i par og legge igjen spor som er vanskelig å skille fra familiegruppe. Det har i år, som foregående år, vært få døgn med sporsnø etter at dagslyset kom tilbake. Slik gjør klimaendringene det stadig vanskeligere å få oversikt over gaupebestanden, og innmeldinger fra folk som ferdes ute desto viktigere.


Tar i bruk viltkamera
For å supplere registreringsarbeidet tar SNO Finnmark nå i bruk viltkamera. De er derfor også interessert i tips om faste trekkleier, passasjer og oppholdssted for gaupe. Planen er å bygge opp et nettverk av kameraplasseringer, som på sikt vil komplettere dagens sporingsinnsats. 

Gaupe i Finnmark: Tekst
Gaupe i Finnmark: Tekst
bottom of page