top of page
2010_Gaupe F199_KGU_4180_edited.jpg

GAUPE I FINNMARK

De nasjonale bestandsmålene setter rammene for norsk rovdyrforvaltning. I Finnmark er målet fire årlige gaupeynglinger, mens Troms skal ha seks. Den nasjonale overvåkinga tilsier at bestanden har ligget under dette målet i Finnmark siden 2013, og det har heller ikke vært åpnet for kvotejakt siden da. Historisk sett har gaupen hatt begrenset utbredelse i Finnmark, og for nålevende generasjoner i store deler av beitenæringa i region 8 er tap av dyr til gaupe et nytt fenomen.

Les mer om gaupas atferd, biologi og utbredelse på rovdata.no og Besøkssenter rovdyr

Gaupa spiser helst rein i nord
I områder der det er faste rådyrbestander, er dette gaupas hovedbyttedyr. Forskning har vist at der den ikke har jevn tilgang på rådyr, slik som i Troms og Finnmark, utgjør rein 65 % av dietten. I tilleg har den sau, hare og annet småvilt på menyen. 

Nordnorsk gaupeyngling krever mer areal 
Det er vist at gaupa bruker betydelig større arealer i Troms og Finnmark, så mye som inntil tre ganger så store områder pr. individ, sammenliknet med resten av landet. Videre har den lavere produktivitet og yngler vanligvis bare annet hvert år her, trolig som følge av at området utgjør ytterkanten av gaupas utbredelsesområde.

 

Flere tiltak for økt registreringsinnsats i nord
Miljødirektoratets tildeling av øremerkede midler til gaupesporing til Statens naturoppsyn i Finnmark er ett av tiltakene for å styrke registreringsinnsatsen i området. I tillegg har både de og NINA SCANDCAM satt ut en rekke viltkamera i Troms og Finnmark.

 

I år jobber Næring og Rovvilt, i samarbeid med Statens Naturoppsyn og Norges Jeger- og Fiskerforbund, med å rekruttere og lønne lokale sporere til en felles og koordinert sporingsinnsats på tampen av sesongen. Dette er et prøveprosjekt som i første omgang gjennomføres i Porsanger og Tana kommuner, med mulig utvidelse for påfølgende sporingsperiode. Ta kontakt dersom du er fra gjeldende områder og ønsker å delta i prosjektet.

DIN OBSERVASJON ER VERDIFULL

Hvis du ser spor etter flere individer som har gått sammen, oppfordres du til å melde inn observasjonen. Tips som leder til dokumentasjon av ny familiegruppe utløser dusør på 15 000 kr (før skatt).

 

For å holde oversikt over gaupebestanden, registreres spor etter hunngaupe med unger hvert år gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet i regi av Rovdata. Gauperegistreringa er basert på Statens naturoppsyn kontroll av innmeldinger fra publikum og et samarbeid med Finnmark NJFF som får utdelt takseringslinjer. I Finnmark har dessuten SNO fått øremerkede midler til å drive aktiv gaupesporing.

 

Registreringsperioden for gaupe er 1. oktober - 28. februar. Etter dette begynner gaupa å gå sammen i par og legge igjen spor som er vanskelig å skille fra familiegruppe

 

naturoppsynlogo.jpg

MELD INN SPOR

Meld inn spor etter flere individer som har gått sammen til lokalt naturoppsyn eller rovviltkontakt. 

gaupespor.png

TIPS OM TREKKLEIER

Bidra til kameraplassering med din lokalkunnskap 

skandobs.jpg

BRUK SKANDOBS

Registrer dine gaupeobservasjoner i Skandobs.

A european lynx in the winter. February, Norway..jpg

FÅ DUSØR

Rovviltnemnda har en dusørordning for deltakelse i registreringsarbeidet.

PRØVER Å FANGE GAUPA PÅ FILM

For å supplere registreringsarbeidet har SNO satt ut en rekk viltkamera i Troms og Finnmark i 2023. Planen er å bygge opp et nettverk av kameraplasseringer, som på sikt vil komplettere dagens sporingsinnsats. 

I regi av NINA-prosjektet SCANDCAM er det også satt ut viltkameraer i Troms og Finnmark i 2023. Kameraene sjekkes to ganger i året, og etter hvert som det tas gaupebilder, kan publikum se disse på deres nettside. For å se alle kameraenes plassering i kartet haker du av "kamera uten bilder" på fanen til venstre.

 

Har du tips til gode kameraplasseringer for å fange opp gaupe? Begge aktørene er interesserte i tips om faste trekkleier, passasjer og oppholdssted for gaupe. Send ditt tips til oss så formidler vi det videre.

Kameraene skal plasseres på punkter med høyest mulig sjanse for å filme gaupe. Utvalget av kameraplassering baseres på:

  • tips fra reindrifta og andre lokalkjente

  • de lokale naturoppsynenes kunnskap om gaupas områdebruk

  • kunnskap om GPS-merkede gaupers områdebruk fra prosjektet SCANDLYNX

bottom of page