top of page

TAPSFOREBYGGING REIN

Det er noe usikkert om de forebyggende tiltakene som støttes faktisk har tapsforebyggende effekt på reindrifta som helhet, eller om de hovedsakelig virker ved å forskyve tapene i tid eller til andre flokker. Elektronisk overvåking vurderes imidlertid å ha god nytteverdi, da det bidrar til høyere dokumentasjonsgrad og bedre dyrevelferd ved at man enklere kan oppdage uro og angrep i flokken.

 

Statsforvalteren vektlegger reineiernes erfaringsbaserte kunnskap om sin flokk og områder, og gir derfor mest mulig rom for å selv vurdere hvordan tildelte midler anvendes mest effektivt. 

Findmysheep.jpg

E-BJELLER / RADIOBJELLER

drone.jpg

DRONE

Teleskop.jpg

TELESKOP/TERMISK KIKKERT

foring.JPG

FÔRING

ránne guođoha 19.2.2016.jpg

UTVIDET TILSYN

Flytting til mindre rovviltutsatt område_edited.jpg

FLYTTING TIL ANNET OMRÅDE

Kalving i gjerde_edited.jpg

KALVING I GJERDE

Mobil gjeterhytte_edited.jpg

MOBIL GJETERHYTTE

Helikopter for samling ved flytting eller tidlig slakting_edited.jpg

HELIKOPTER FOR SAMLING

WP_000414.jpg

FÔR-/HØYKUTTER

DEKNINGSGRAD OG TIDSFRISTER

HVOR MYE KAN DEKKES AV DE FORSKJELLIGE KOSTNADENE?

Statsforvalteren utbetaler inntil tilskuddsbeløpet for dokumenterte kostnader ekskl. mva. for følgende tiltak:

 • kjøp av reinfôr samt innleid frakt av fôr og innkjøp av fôrslede

 • betaling for innleid hjelp for ekstra tilsyn, maks 2 000 kr per person og dag

 • kjøp av radiobjeller/e-bjeller samt frakt, abonnement og tilhørende tilleggsutstyr

 • 60 % av kostnad for kjøp av drone og tilhørende tilleggsutstyr

 • 60 % av kostnad for kjøp av mobil gjeterhytte eller telt

 • 60 % av kostnad for kjøp av gjerdemateriale

 • 60 % av kostnad for leie av helikopter for reinsamling/uttak av slaktedyr på høsten

 • 60 % av kostnad for kjøp av fôr/høykutter

 • 30 % av kostnad for innkjøp av teleskop/kikker

Mottakeren står fritt til å fordele tilskuddsbeløpet innenfor disse rammene.

HVILKE TIDSFRISTER GJELDER?

For å motta tilskudd må du forholde deg til følgende frister:

 • 15. januar: søknadsfrist

 • 1. mai: tilsagn og vilkår skal være akseptert i elektronisk søknadssenter

 • 1. augus: rapport med regnskap skal være levert i elektronisk søknadssenter. Rapporter som er levert etter rapporteringsfristen vil ikke bli godkjent dersom dette ikke er avklart med statsforvalteren på forhånd.

HVILKE UTGIFTER DEKKES IKKE?

Det gis ikke tilskudd til:

 • eget arbeid/lønn

 • transport v/kjøring eller drivstoffpenger

 • diverse uspesifiserte utgifter

 • obligatorisk droneregistrering, kurs eller eksamen

 • kjøp/investeringer eller andre utgifter som ikke klart går frem av vedtaket

 • merarbeid som følge av tilskudd

 • administrasjonskostnader knyttet til søknad, gjennomføring eller rapportering av tiltak

HVA MED MOMSEN?

Merverdiavgiften må du betale selv

I utgangspunktet dekker statsforvalteren ikke merverdiavgift (mva.), men kan vurdere dekning for virksomheter som ikke er registrert i mva.-registeret. Dette må i så fall opplyses i rapporten.

bottom of page