top of page

TAPSFOREBYGGING SAU

Tiltak som fysisk skiller sau og rovdyr, samt reduserer antall dager sauen er utsatt for rovdyr, har vist seg å ha størst tapsforebyggende effekt. Størst andel av tilskuddene har de siste årene blitt innvilget til tidlig nedsanking, flytting til mindre rovdyrutsatt område og elektronisk overvåking. Tildeling og gjennomføring baseres på tidligere års erfaringer, og besetninger som har hatt tap til jerv og bjørn de siste årene blir prioritert.

Se også veilederen Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

elektronisk overvåking.jpg

E-BJELLER / RADIOBJELLER

Elektronisk overvåking kan effektivisere både tilsyn, skadedokumentasjon og sanking. Innkjøp av e-bjeller/radiobjeller, tilbehør og abonnement kan støttes med inntil 60 %. I områder med særlige utfordringer med tap til bjørn kan vi støtte mer. Søknader på vegne av hele beitelag vil bli prioritert.

beredskapsareal.jpg

TIDLIG NEDSANKING

Planlagt tidlig nedsanking er et tiltak som skal baseres på tidligere års erfaringer. Det er besetninger som de siste årene har vært utsatt for tap til jerv eller bjørn som kan forvente støtte til tidlig nedsanking. Gaupe dreper normalt sau jevnt utover beitesesongen, mens kongeørn i hovedsak tar lam tidlig i beitesesongen, derfor kan en ikke forvente at tidlig nedsanking har samme tapsreduserende effekt mot gaupe og kongeørn.

553332A9-8DEE-49C8-8250-E0DE575F0695-2.jpg

FORSINKET SLIPP PÅ UTMARKSBEITE

Vi vil ikke planlegge for å gi støtte til både forsinket slipp og tidlig nedsanking i samme område. Da vil beitesesongen bli svært kort. Forsinket slipp er mest aktuelt i bjørneområder, her kan det være aktuelt å støtte forsinket slipp som et akutt tiltak om en vet at det er bjørn i beiteområdet like før slipp.

sau innmark lyngsdalen.jpeg

BEREDSKAPSAREAL

Besetninger som de siste årene har hatt betydelige dokumenterte skader til bjørn og jerv prioriteres.

IMG_4425-2.jpg

FLYTTING TIL MINDRE ROVVILTUTSATT BEITEOMRÅDE

Flytting til et område som har mindre rovdyr, eksempelvis til øyer. Besetninger som de siste årene har hatt dokumenterte tap til jerv og bjørn prioriteres.

rovdyravvisende gjerde.png

ROVDYRAVVISENDE GJERDER

Det kan gis tilskudd til oppsetting av strømførende gjerder som skal virke avvisende på rovdyr, i hovedsak til å dekke innleid hjelp til jobben.

hjemmebeite-2.jpg

INNGJERDET HJEMMEBEITE

Inngjerdet hjemmebeite hele sommeren er er tiltak som er lite brukt i Finnmark. Det kan likevel være en aktuell løsning når tidligere erfaringer tilsier at det vil bli store tap til rovdyr ved slipp på utmarksbeite.

IMG_4427-2_edited.jpg

PLANLAGT UTVIDET TILSYN

Det kan gis tilskudd til planlagt utvidet tilsyn i kombinasjon med andre tiltak, eller som en nødvendig del av tiltak nevn tidligere. Områder som de siste årene har hatt store dokumenterte tap til jerv eller bjørn prioriteres. 


Utvidet tilsyn kan kombineres med:

- bruk av vokterhund

- kortvarig intensivt tilsyn ved akutte rovdyrskader

- kadaverhund, nattkve m.m.


tidlig nedsanking.png

AKUTTE TILTAK

Ved pågående skadesituasjon kan dyreeier søke om tilskudd til gjennomføring av akutt tapsreduserende tiltak. Søknaden leveres i Miljødirektoratets søknadssenter etter avtale med statsforvalterens rovviltansvarlige. Følgende kriterier bør være tilstede:
- dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
- potensial for fremtidig og vedvarende skade
- akutt og pågående skadesituasjonen

bottom of page