top of page
Brown bear awoke from hibernation, eats the moose's corpse. A brown bear in the forest. Ad

SKADEMOTIVERT FELLING AV FREDET ROVDYR

Nødverge

Vet du i hvilke tilfeller det er hjemmel for å avlive eller skade fredet rovvilt uten fellingstillatelse?

Feil tolking av nødvergeretten kan gi alvorlige følger for den som utøver. I utgangspunktet er det ikke lov å drepe eller skade fredet rovvilt, men i spesielle tilfeller kan det likevel gjøres unntak. Dette er regulert i naturmangfoldloven § 17, og der gis blant annet følgende premisser: (...) Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe. (...)For at avlivningen skal være lovlig må det altså være tale om et “pågående eller umiddelbart forestående angrep”. Det kan heller ikke finnes andre rimelige og effektive handlingsalternativer, som for eksempel å skremme vekk eller beskytte dyrene på annet vis. 

Les mer om nødverge:

Skadefelling

Hvilket regelverk og organisering ligger til grunn for skadefellinger?

bottom of page