top of page
Hår på piggtråd (002).jpg

Bjørnehårfeller i Finnmark

NIBIO driver et flerårig prosjekt ved bruk av hårfeller for å samle informasjon om antallet brunbjørn i utvalgte områder i Finnmark. Denne metoden gir unik innsikt i hvordan brunbjørnene bruker områdene i løpet av sommermånedene. I tillegg har metoden avdekket nye individer som ikke tidligere har vært registrert gjennom den nasjonale overvåkningen av brunbjørn. På denne siden finner du informasjon og en oversikt over hårfelleprosjektene som har blitt gjennomført i Finnmark, samt rapportene fra tidligere innsamlingsperioder.

NIBIO's Bjørnehårfelleprosjekt startet i 2007 i Pasvik

Internasjonal forskning viser at hårfeller har vært en effektiv metode for systematisk innsamling av prøver fra bjørn de siste 20 årene. NIBIO Svanhovd har benyttet denne metoden for å overvåke brunbjørnbestander i grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland siden 2007, med fire års mellomrom. I 2023 ble påvist DNA fra 22 bjørner gjennom dette arbeidet.

pasvik_edited.jpg

Figur er hentet fra NIBIO sine nettsider

2009: flerårig bjørnehårsfelleprosjekt i Karasjok begynner

I Karasjok kommune har det blitt gjennomført sesongprosjekter med bjørnehårfeller totalt 6 ganger (i 2009, 2013, 2020, 2021, 2022 og 2023). Prosjektet finansieres av Statsforvalteren og Rovviltnemnda i region 8, med bevilgninger fra Miljødirektoratet gjennom FKT-budsjettet. Samarbeidspartnere er lokalt feltpersonell og Næring og Rovvilt i Finnmark. I disse periodene har det blitt påvist alt fra 2 til 16 forskjellige bjørner basert på hårprøvene. Målet med prosjektet er å innhente mer detaljert informasjon om de lokale bjørnebestandene.

 

kart karasjok.png

Kart over hårfelle-lokaliteter i Karasjok kommune i 2023. Bildet er hentet fra Nibio sine nettsider.

I 2022 kunne resultatene fra hårfelleprosjektet, kombinert med den nasjonale feltinnsamlingen, påvise tilstedeværelsen av 23 forskjellige bjørner i Karasjok kommune, hvorav 12 var hunnbjørner. Hårfelleprosjektet viste seg å bidra til å oppdage flere bjørner enn den nasjonale overvåkningen alene kunne (7 individer ble kun påvist i hårfellene), i tillegg til å gi ekstra informasjon om bjørnenes bevegelser gjennom sommeren.

I 2023 ble det påvist 10 forskjellige bjørner i hårfellene i Karasjok, hvorav 8 var binner. Ni av disse ti bjørnene ble kun registrert i Karasjok kommune, og kan derfor være lokale individer.

"Bjørneparfyme" lokker bjørnen til fella

Et luktestoff, bestående av en blanding av fermentert storfeblod og tran, blir plassert inne i fella og virker svært tiltrekkende på bjørnen. Den oppsøker stoffet og må dermed forsere gjerdet med piggtråd, noe som vanligvis resulterer i at den etterlater noen hårtuster. Disse hårtustene kan senere samles inn og analyseres.

Video fra viltkamera satt ut av Jan Helmer Olsen på en av hårfellene i Karasjok. Dette er en stor hannbjørn som tydelig koser seg med "bjørneparfymen" som ligger i fella.

Nytt prosjekt fra 2023 i Tana kommune

I 2023 ble det for første gang gjennomført hårfelleprosjekt også i Tana kommune. 20 hårfeller ble plassert ut på et område på 500 kvadratkilometer langs nordsiden av Tanaelva vest i Tana kommune. 

Totalt var det 27 hårprøver som ble testet positive for bjørn, og utifra disse kunne man skille mellom fire ulike bjørner (to hunnbjørner og to hannbjørner). 

NIBIO-rapport: DNA-overvåking av brunbjørn i Tana 2023 ved bruk av hårfeller

Kart Tana.jpg

Oversiktskart over hårfeller som ble satt ut i Tana i 2023. Bilde hentet fra Nibio sine nettsider. 

Hva skjer videre i 2024? 

I 2024 vil det på nytt bli gjennomført hårfelleprosjekter i Tana kommune og i Karasjok kommune. Nytt for 2024 er at et område mot Skoganvarre fra Karasjok vil også bli undersøkt. 

bottom of page