top of page

KONFLIKTDEMPENDE TILTAK

konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd.

- dempe konflikt forårsaket av rovdyr

- bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og/eller rovviltforvaltning

- bidra til økt forståelse for beitenæringas opplevelse av og kunnskap relatert til rovvilt

- tiltak rettet mot barn og unge prioriteres

- støtte til gjennomføring av jegerprøve for reineiere og sauebønder (potensielle rovviltjegere)

- arrangere jaktkurs, tilskudd til jaktbu og bås

- dusørordninger rovviltobservasjoner

- NIBIO Svanhovds rovviltskole for naturbrukslinjene i Finnmark (økt kunnskap om rovvilt og skadedokumentasjon)

- Arena rovvilt (dialog og kunnskapsutveksling)

- skadefelling (ta ut skadevoldende individ)

- bjørnehårfeller (kunnskapsinnhenting og dokumentasjon)

•NIBIO har gjennomført forsøk i Nordland med lovende resultater (rapport fra 2021)

•forebygge kalvetap i sommerhalvåret

•i forsøksområdet var gaupe og ørn angitt som de viktigste predatorene

•teori:

•predatorene har sett klavene og ikke turt å angripe

•predatorene har forsøkt å angripe men mislyktes pga. klavene

- utprøving, forskning og evaluering av nye tiltak (målrette FKT-ordningen)

elektronisk overvåking.jpg

E-BJELLER / RADIOBJELLER

Elektronisk overvåking kan effektivisere både tilsyn, skadedokumentasjon og sanking. Innkjøp av e-bjeller/radiobjeller, tilbehør og abonnement kan støttes med inntil 60 %. I områder med særlige utfordringer med tap til bjørn kan vi støtte mer. Søknader på vegne av hele beitelag vil bli prioritert.

beredskapsareal.jpg

TIDLIG NEDSANKING

Planlagt tidlig nedsanking er et tiltak som skal baseres på tidligere års erfaringer, der sanking gjennomføres på et gitt tidspunkt pga. forventet økt skadeomfang. Det er besetninger som de siste årene har vært utsatt for tap til jerv eller bjørn som kan forvente støtte til tidlig nedsanking. Gaupe dreper normalt sau jevnt utover beitesesongen, mens kongeørn i hovedsak tar lam tidlig i beitesesongen, derfor kan en ikke forvente at tidlig nedsanking har samme tapsreduserende effekt mot gaupe og kongeørn.

553332A9-8DEE-49C8-8250-E0DE575F0695-2.jpg

FORSINKET SLIPP PÅ UTMARKSBEITE

Vi vil ikke planlegge for å gi støtte til både forsinket slipp og tidlig nedsanking i samme område. Da vil beitesesongen bli svært kort. Forsinket slipp er mest aktuelt i bjørneområder, her kan det være aktuelt å støtte forsinket slipp som et akutt tiltak om en vet at det er bjørn i beiteområdet like før slipp.

sau innmark lyngsdalen.jpeg

BEREDSKAPSAREAL

Besetninger som de siste årene har hatt betydelige dokumenterte skader til bjørn og jerv prioriteres.

IMG_4425-2.jpg

FLYTTING TIL MINDRE ROVVILTUTSATT BEITEOMRÅDE

Flytting til et område som har mindre rovdyr, eksempelvis til øyer. Besetninger som de siste årene har hatt dokumenterte tap til jerv og bjørn prioriteres.

rovdyravvisende gjerde.png

ROVDYRAVVISENDE GJERDER

Det kan gis tilskudd til oppsetting av strømførende gjerder som skal virke avvisende på rovdyr, i hovedsak til å dekke innleid hjelp til jobben.

hjemmebeite-2.jpg

INNGJERDET HJEMMEBEITE

Inngjerdet hjemmebeite hele sommeren er er tiltak som er lite brukt i Finnmark. Det kan likevel være en aktuell løsning når tidligere erfaringer tilsier at det vil bli store tap til rovdyr ved slipp på utmarksbeite.

IMG_4427-2_edited.jpg

PLANLAGT UTVIDET TILSYN

Det kan gis tilskudd til planlagt utvidet tilsyn i kombinasjon med andre tiltak, eller som en nødvendig del av tiltak nevn tidligere. Kan kombineres med:

- bruk av vokterhund

- kortvarig intensivt tilsyn ved akutte rovdyrskader og i kombinasjon med f.eks kadaverhund eller nattkve


Områder som de siste årene har hatt store dokumenterte tap til jerv eller bjørn prioriteres. 


bottom of page