top of page

STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV JEGERPRØVEN

FOR REINDRIFTSUTØVERE OG SAUEBØNDER

Støtte til gjennomføring av jegerprøven
Vi tilbyr pengestøtte til reindriftsutøvere og sauebønder som tar jegerprøven. Dette er en del av et større arbeid for å øke antallet aktive rovviltjegere i Finnmark.

Dersom du er reineier eller sauebonde (evt. har tilknytning til sauebruk) kan du søke om å få dekt utgifter inntil 3 000 kr i forbindelse med jegerprøvekurs.

HVORDAN FÅR JEG TILSKUDDET?

  1. Fyll ut søknadsskjemaet og send til nrfi@stabbursnes.no.

  2. Når du har bestått jegerprøven sender du inn dokumentasjon på utgifter sammen med eksamensbevis/jegeravgiftskort.

HVEM KAN FÅ TILSKUDDET?

  • Registrerte reineiere med eget merke/ektefelle til registrert reineier, som bor innenfor samme kommuner som beiteområdet.

  • Sauebønder som mottar produksjonstilskudd, og familiemedlemmer som er aktivt deltagende i gårdsdriften og bor i driftskommunen.

Selv om aldersgrensen for fangst og jakt på store rovdyr er 18 år, er aldersgrensen for å kunne ta jegerprøven 14 år. Kursdeltager må derfor være 14 år eller eldre.

HVILKE UTGIFTER KAN DEKKES?

Tilskuddet dekker kjøp av jegerprøveboka, kursavgift og eksamensavgift. Hvis kandidaten må ha flere forsøk på å bestå eksamen, dekkes kun ett av disse. Vi dekker ikke jegerprøvekurs som er gjennomført før søknaden er godkjent.


Utbetalingen skjer etter endt kurs og når vi har mottatt dokumentasjon på bestått eksamen og utgiftene som søkes dekt. Dokumenterte utgifter dekkes med inntil 3 000 kroner pr. utøver. Antall søkere det gis støtte til er begrenset til 20 næringsutøvere pr. år.

HVORFOR FÅR SAUEBØNDER OG REINEIERE PENGER TIL Å TA JEGERPRØVEN?

Målet er å bidra til å styrke kapasiteten til å regulere rovviltbestanden gjennom ordinær jakt, i tråd med Stortingets rovviltforlik. Dyreeiere som ferdes mye i utmarka, også under jakttida for gaupe og jerv og som er direkte påvirket av rovdyrs tilstedeværelse ved tap av beitedyr, ansees å kunne være en viktig ressurs for bestandsreguleringa. Derfor ønsker vi å senke terskelen for primærnæringsutøvere som ønsker å jakte rovvilt, ved å motivere dem til få tatt jegerprøven.

bottom of page