top of page

LISENSFELLING AV JERV

Subtitle

Lisensfelling av jerv, åte og båsjakt på jerv

naeringrovviltPublisert 08/12 2020, 15:49

Lyst å bli jervejeger? Her er noen tips til deg :) 

Finnmark og Troms har de siste årene hatt høye kvoter for lisensfelling av jerv. I 2020/2021 kan 40 jerv felles i Troms og Finnmark. 15 i Troms, av disse inntil 9 tisper. Inntil 8 kan felles i A-området for jerv, av disse inntil fem tisper. 

25 kan felles i Finnmark, 25 av disse inntil 16 tisper. Inntil 8 kan felles i A-området for jerv. Av disse inntil 4 tisper. Kart over A-område for jerv finner du her på rovbase.no eller NIBIO kilden

A-område for jerv. Kart fra rovbase.no

Lisensfellingsperioden for jerv er fra 10.september 2020 til 15.februar 2021

Hvorfor jakter vi på jerv? Jo, kort sagt. Stortinget har bestemt hvor mange jerv vi skal ha i Norge (bestandsmål), reguleringen av bestanden skal helst skje gjennom jakt. Dette for å unngå hiuttak og uttak med bruk av helikopter. Dette er dyreetisk problematisk og kostbart for samfunnet. I Troms og Finnmark har vi også store årlige tap av beitedyr til rovvilt. Effektiv jervejakt er altså viktig av flere grunner. 

For å delta på lisensjakt på jerv må du som jeger:

 • Være fylt 18 år

 • Bestått jegerprøven

 • Betalt jegeravgift for storvilt

 • Bestått årlig storviltprøve (dersom jakt med rifle)

 • Være registrert lisensjeger (Brønnøysundregisteret)

 • Bruke ekspanderende prosjektil i kaliber 222 Remington eller større

 • Det er også tillatt med bruk av hagle (krever ikke oppskyting)

Plassering av åteplass/båsplass

Åte- og bås jakt handler i hovedsak om to ting: 1.Få jerven til å besøke åta/båsen. 2. At det er forhold til å skyte når den først er på besøk. For å få til er dette viktig:

 • Åte- eller båsplass er der jerven har naturlige trekk eller krysningspunkter. undersøk område og snakk med folk som kjenner trekkveiene til jerven

 • Unngå flere åter i samme område. Det er anbefalt minst 10-15 km mellom åteplassene, avhengig av topografi

 • Samarbeid med andre jegere for å få mest mulig jaktdøgn

 • Hvis du ikke skal bruke åtebelysning er stigende, åpen bakgrunn bak åta å anbefale slik at konturene av jerven vises godt mot snøen i bakgrunnen når det er mørkt.

 • Fjern vegetasjon/skog som lager skygger og som kan være i veien for evt oppfølgningsskudd (NB! Husk grunneiers tillatelse!)

 • Jerven er et lite mål, skyteavstand over 70 m anbefales ikke.

 • Overhøyde i forhold til åteplass og skjult adkomst er en fordel

 • Ta hensyn til dominerende vindretning

 • Prøv å få til et naturlig skille mellom bu og åte, f.eks elveleie eller kløft. dette for å få minst mulig forstyrrelser ved åta.

 • Nærhet til vei eller skuterløype, bruk av viltkamera og viltvarsler, og samarbeid med andre jegere gjør røkting av åte- og båsplass enklere

 • Når åte- eller båsplass er det viktig med oppforing. Start med oppforing i god tid før jakta starter. Det beste er om det fores hele året, da venner jerven seg til å besøke åta ofte

 • Lag blodspor til åta hvis du har mulighet til det

 • Legg merke til når på døgnet jerven vanligvis besøker åta (klokkeslett fra viltkamera bilder)

 • Det bør lages to luker i mot åta. En for å se gjennom, og en for å skyte gjennom. Geværet plasseres klart i skyte luka, med kikkerten halvveis gjennom veggen. Legg litt toalettpapir i lokket foran okular  og ha lokket igjen for å unngå dugg.

 • Plasser bua øst for åtet slik at du har fullmånen i ryggen om kvelden

 • Gå aldri direkte mellom åtet å jaktbua. Jerven vil undersøke området før den begynner å spise

 • Legg adkomstvei til bu slik at den ikke r synlig fra åtet. Jerven kan være der når du kommer

Bilde er tatt fra skyteluka i en åtebu i Storfjord. Det er en liten kløft mellom bua og åta. Åta er der hvor den blåe sirkelen er. Her er det også ryddet for trær og vegetasjon. 


En annen åtebu i Storfjord.  

Nødvendige tillatelser

 • Tillatelse fra grunneier til plassere bu, åte og viltkamera. Sjekk hjemmesidene til FEFO for mer informasjon

 • Tillatelse fra kommunen:
  - Bygging/plassering av åtebu. Trengs ikke for jervebås
  - Motortransport for tilsyn og utkjøring av bås, bu og påfyll av åte

 • Tillatelse fra Mattilsynet: Fallvilt, slakteavfall fra vilt og mat kjøpt i butikk er godkjent åtemateriell. Annet må godkjennes av mattilsynet. Les mer om åte her https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/jakt_og_viltkjott/om_aatejakt.36420

 • Nasjonalparkstyret, dersom du skal jakte i et vernet område

 • Kun for båsfangst: Husk å søke Fylkesmannen om brukstillatelse. SNO skal godkjenne lokaliteten og selve båsen (Få gjerne SNO til å se på lokaliteten før du setter opp båsen, da slipper du å flytte den hvis noe ikke blir godkjent)

 • Merk åte- og/eller båsplassen godt med navn på jaktleder og telefonnummer

Selve åtet

 • Erfaringer og forskning har vist at kadaver av elg, rein og sau er svært godt åte til bruk på jakt etter jerv

 • Åtet bør fores fra august til våren. Over år vil dette bli et fast “sjekkpunkt” for jerv

 • Åtet bør festes med kjetting, vaier eller netting, slik at jerven ikke kan stikke av med hele åtet.

 • Åtet kan også fryses inn slik at det må gnages løs fra bakken

 • Unngå plassering av åte i områder hvor folk ferdes

Overvåkning av åteplass/bås 

For å få en mest mulig effektiv jakt er det lurt å benytte alt av tekniske hjelpemidler man har tilgjengelig og hva man har lov til å bruke. 

 • Viltkamera: Alle som jakter jerv i dag bruker viltkamera til overvåkning av åteplass. Velg et MMS-kamera som sender bilder til deg på mobiltelefon. Velg et kamera av høy kvalitet, og batterier som varer lenge. Flere jegere bruker gjerne 2 kameraer fra forskjellige vinkler.

 • Åtevarsler: For å få mulighet til å sove i åtebua bør du ha åtevarsler. Velg en med mulighet til å bruke øreplugg, og gjerne vibrasjon

Bruk av kunstig belysning 

 • Fast montert kunstig lys kan brukes ved åtejakt på jerv ved lisensfelling.

 • Lisensfellings perioden er i mørketiden, kunstig lys kan være til stor fordel under jakta

 • Det finnes lys med bryter som slår på manuelt, og lys med sensor som slår seg på når jerven er på åta (flere bruker bilbatteri som strømkilde til lys)

 • Bruk av kunstiglys skal rapporteres til fylkesmannen

Bruk av elektronisk overvåkning av jervebås

 • Ved lisensfelling av jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn.

 • Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og klokkeslett skal være med på bildene.

 • Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, og at man kan se hvilket dyr som går inn i fangstbåsen.

 • Kameraene skal også ta bilder som sendes jegeren ved bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at det tar bilde av båsen og sender det til jegeren

 • I tillegg til kamera, skal det monteres en fellevarsler til båsen. Denne skal varsle jegeren hvis lokket faller ned

 • Alle bilder skal lagres i en logg. Hvis det mangler bilde(r) fra f.eks en dag, skal det det være forklart i loggen hva som er grunnen til at det mangler bilder, og hva som er gjort, er f.eks feil på kamera ordnet, eller er fellen deaktivert de dagene det har vært feil på kamera.

 • Loggen skal løpende kunne fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til fylkesmannen i sin helhet. Da sender man gjerne inn en minnepenn med bilder

 • Ved godkjenning av fangstbås skal fylkesmannen vurdere plasseringen før tillatelsen blir gitt

 • Det må være god dekning for sending av bilder fra kamera

 • Båsen skal plasseres slik at det er enkelt å sjekke båsen fysisk, uansett vær og føre

 • Fylkesmannen lagrer GPS-posisjon av båsen i deres systemer, og deler informasjonen med SNO

Jerv ved båsplass. Her er båsen deaktivert. Viltkamera foto fra jeger i Øst-Finnmark

Ved felling skal Fylkesmannen/SNO varsles så fort som mulig. Send gjerne en SMS hvis du ikke får kontakt, eller det en kveld/natt (god dokumentasjon). Det samme gjelder hvis dert er mistanke om skadeskyting. Ved mistanke om at det er fanget jerv i bås, må båsen sjekkes snarest, jerven kan lett gnage seg ut av båsen i løpet av en natt. Ved vellykket felling skal både det felte dyret og åte- eller båsplass sjekkes av SNO. 

Krav til båsen 

 • Det skal brukes toppluke som faller ned, minimun vekt 30 kg

 • innvendige minimumsmål: Lengde 150 cm, bredde 75 cm og høyde 80 cm

 • Det skal brukes bjørk, gran eller furu (rundstokk eller plank)

 • Rundstokk: Minimum dimensjon 15 cm hvis det er bjørk, 20 cm hvis det er gran eller furu. Båsens innside skal kles med plater slik at det blir slett

 • Plank: Dimensjon skal være minst 7,5 cm x 20 cm


Slik søker du om midler til jaktbu og jerve- og gaupebås

 • Gå inn på elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet
  https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

 • Logg inn på ID-poten med bank ID

 • Under “ TILSKUDD TIL ROVVILTTILTAK” velger du skjemaet “Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner , organisasjoner m.fl”

 • Under “Søknadsarkiv” kan du se søknader som andre har sendt inn hvis du er usikker

Betingelser for å få tilskudd

 • At det blir søkt elektronisk til fylkesmannen innen 15.januar som er fristen på FKT-midler

 • Det kan gis tilskudd på inntil 20 000 kroner til jaktbu, viltkamera og åtevarsler. Det samme for bås

 • Jaktbua skal kun benyttes i jakttiden for jerv

 • Bua skal ikke etterlate store spor i naturen når den er fjernet

 • Bua skal kunne flyttes av to personer, utformes som en bu og ikke ligne en hytte eller gompi

 • Bua skal kunne transponeres på snøføre

 • Bua kan maks være 1,5m (indre mål) brei, ha lav takhøyde og ikke være lengre enn at en person kan ligge utstrakt

Eksempler på type utforming av jaktbuer som følger retningslinjene for tilskudd hos Fylkesmannen i Finnmark 

Eksempler på bygg som det ikke innvilges tilskudd til i Finnmark 


Andre tips :

 • Gå ikke ut av bua etter at du er kommet til bua

 • Ha med tisseflaske , lukt av urin ute vil sitte i ukesvis og ødelegge jakta. Ha en bøtte med sagflis eller lignende i bua, i tilfelle du må drite!

 • Ikke lag unødvendige lyder i bua. Ha på deg klær som ikke bråker f.eks ull, matter/reinskinn på gulvet osv. Den minste lyd kan skremme bort jerven

 • Jerv på åte vil ofte være der noen dager og ha dagleie i nærheten. Den kan komme til åtet flere ganger hver dag.

 • Skyter du jerv eller rev som blir liggende på åtet, avvent med å fram, det kan komme flere

 • Finner du jervepiss på snøen, ta vare på det og plasser ved åtet for å lure jerven til å tro at det er et trygt sted. (Finner du jerveskit, lever den til SNO, du kan få dusør for det)

Det meste av tekst og bilder er hentet fra jervebrosjyren som prosjektet, sammen med andre prosjekter, har gitt ut for noen år siden :) 

Read More
bottom of page