top of page
Søk
  • nrfi10

13 jervuttak i Finnmark

Siidaer sør for Karasjok har den siste tiden opplevd tap og uro på grunn av jerv. Nå har Statens naturoppsyn tatt ut to hannjerver og én tispe med unger i området rundt Galmmat, nordøst for Anárjohka nasjonalpark.

Kartet viser uttak av voksen jerv i Troms og Finnmark i perioden 1.6.2022 – 27.3.2023 (siste hiuttak er ikke med her). Kilde: rovbase.no


Medregnet de siste uttakene, er totalt 21 voksne jerv felt i rovviltregion 8 (Troms og Finnmark) i perioden 1.6.2022– 27.3.2023. Åtte av disse ble felt i lisensjakt i Troms og resten i skadefelling/ekstraordinært uttak i Finnmark. Dermed utgjør samlet uttak under halvparten av siste periodes lisenskvote for regionen, som var på 45 individer (31 i Finnmark).


Hvordan vurderes fellingstillatelsene?

Siden 1. april 2022 er totalt 86 sau og rein dokumentert skadd/drept av jerv i Troms og Finnmark, og forvaltninga tar høyde for at kun en liten andel av det faktiske tapet blir dokumentert. I tillegg forteller Geir Ánde Gaup som har vinterbeite i områder der det nå er gjort tre uttak, om tap på rundt 40 rein og innleverte kadaver som ikke er ferdig obdusert/registrert (iFinnmark).


Det er en samlet vurdering av beitebruk, skadebilde og jervens bestandsnivå og forvaltningsstatus i området, som danner grunnlaget for tildeling av skadefellingskvoter og ekstraordinære uttak. Den ordinære skadefellingsperioden er 1. juni – 15. februar, mens lisensjegere kan felle jerv i perioden 20. august – 15. februar. Fellinger etter dette regnes som ekstraordinære uttak, som rettes mot områder med særskilt skadepotensial for beitenæringa i områder utenfor forvaltningssonen for jerv. Dette er i tråd med Stortingets todelte forvaltningsmål, som skal ivareta både rovvilt og beitenæring med variert prioritering i henhold til vedtatte geografiske områder. Innenfor Karasjok kommune er det i hovedsak området nord for E6 og indre riksvei som er innenfor forvaltningssone for jerv. I de øvrige områdene skal det i følge rovviltforlikene ikke være faste forekomster av jerv som utgjør et betydelig skadepotensial for beitenæringa. Forvaltningsplanen, som fastsetter disse forvaltningssonene er for tiden under revidering. Foreløpig forslag innebærer å videreføre dagens soneinndeling for jerv, som er utformet med mål om å best mulig skjerme vinterbeiteområde og kalvingsland for rein samt beiteområder for sau.

Kartutsnittet viser antall og fordeling av dokumenterte rovviltskader på sau og rein i tidsrommet 1.4.2022 - 27.3.2023. Blåskravering markerer regionens forvaltningsområde for jerv, der det skal legges til rette for 10 årlige jerveynglinger. Kilde: rovbase.no


Over bestandsmål det siste tiåret Jervebestanden i Finnmark har ligget over bestandsmålet på tre årlige ynglinger siden 2014, med mellom fire og åtte ynglinger. For region 8 samlet ligger siste tre års gjennomsnitt på 13 ynglinger, mens bestandsmålet er på ti.


Til tross for at det har vært gitt relativt høye lisenskvoter hvert år for Finnmark, med 20-35 individer på kvota, har bestandsreguleringen i all hovedsak vært gjennomført av Statens naturoppsyn. Det er et uttrykt ønske fra forvaltninga å få opp andelen lisensfellinger, både av ressurshensyn og med tanke på dyrevelferd.

Figuren viser lisenskvote og uttak av jerv i Finnmark i perioden 2013 – 2023. Vi ser at lisensfelling utgjør en liten andel av det samlede uttaket, spesielt de siste årene. Kilde: rovdata.no

Skadefellinger vurderes på bakgrunn av bestandsnivå og skadebilde

Siidaer som har vinterbeite i Anárjohka nasjonalpark og omkringliggende områder har den siste tiden vært plaget med tap og uro på grunn av jerv. Siden 1. april 2022 er totalt 86 sau og rein dokumentert skadd/drept av jerv i Troms og Finnmark, og forvaltninga tar høyde for at kun en liten andel av det faktiske tapet blir dokumentert. Det er dette skadebildet, sammen med jervens bestandsnivå, som danner grunnlaget for tildeling av skadefellingskvoter og ekstraordinære uttak.


Perioden for ordinære fellinger gikk ut 15. februar

Den ordinære skadefellingsperioden er 1. juni – 15. februar, mens lisensjegere kan felle jerv 20. august – 15. februar. Fellinger etter dette regnes som ekstraordinære uttak, som rettes mot områder med særskilt skadepotensial for beitenæringa i områder utenfor forvaltningssonen for jerv. Dette er i tråd med Stortingets todelte forvaltningsmål, som skal ivareta både rovvilt og beitenæring med geografisk differensiert prioritering av de to hensynene. Innenfor Karasjok kommune er det i hovedsak området nord for E6 og indre riksvei som er innenfor forvaltningssone for jerv. Forvaltningsplanen, som fastsetter disse forvaltningssonene, er for tiden under revidering.


Over bestandsmål det siste tiåret

Jervebestanden i Finnmark har ligget over bestandsmålet på tre årlige ynglinger siden 2014, med mellom fire og åtte ynglinger. For region 8 samlet ligger siste tre års gjennomsnitt på 13 ynglinger, mens bestandsmålet er på ti. Til tross for at det har vært gitt relativt høye lisenskvoter hvert år for Finnmark, med 20-35 individer på kvota, har bestandsreguleringen i all hovedsak vært gjennomført av Statens naturoppsyn. Det er et uttrykt ønske fra forvaltninga å få opp andelen lisensfellinger, både av ressurshensyn og med tanke på dyrevelferd.

Jerv felt i Troms og Finnmark 1. juni 2022 – 23. mars 2023 (siste hiuttak er ikke med her):

Død jerv – Čisk-Aslat Ája

23.03.2023

Kárášjohka - Karasjok (N)

Død jerv - Galmmat Nussir

23.03.2023

Kárášjohka - Karasjok (N)

Død jerv - Sivlenjárvárri

03.02.2023

Lebesby (N)

Død jerv - Vazzečearru

03.02.2023

Lebesby (N)

Død jerv - Vazzečearru

03.02.2023

Lebesby (N)

Død jerv - Bievrroaivi

02.02.2023

Deatnu - Tana (N)

Død jerv - Alggašvárri

02.02.2023

Deatnu - Tana (N)

Død jerv - Luostejohka

31.01.2023

Porsanger - Porsángu - Porsanki (N)

Død jerv - Luostejohka

31.01.2023

Porsanger - Porsángu - Porsanki (N)

Død jerv - Luostegorži jeaggi

30.01.2023

Porsanger - Porsángu - Porsanki (N)

Død jerv

13.12.2022

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (N)

Død jerv - Sæterlia

30.11.2022

Målselv (N)

Død jerv - Kirkesdalen

25.11.2022

Målselv (N)


Død jerv - Jutulstad

25.11.2022

Målselv (N)

Død jerv - Budalen

21.11.2022

Bardu (N)

Død jerv - Jutulstad

19.11.2022

Målselv (N)

Død jerv - Nášša

17.11.2022

Guovdageaidnu - Kautokeino (N)

Død jerv - Ditnuidvággi

16.11.2022

Alta (N)

Død jerv - Jutulstad

18.10.2022

Målselv (N)

Død jerv - Sæterlia

09.10.2022

Målselv (N)

132 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page