top of page
Søk
 • nrfi10

Jervejaktkurs i Porsanger

Oppdatert: 27. okt. 2023

Er du interessert i jervejakt? Meld deg på tredagers kurs i Lakselv 27. - 29. oktober!

Kurset består av en teorikveld etterfulgt av to dager praktisk jakt (så sant forholdene tillater det). Kursopplegg og instruktør er fra Jakt- og fiskesenteret i Flå.


Selve kurset er gratis, reise og opphold dekker deltakerne selv. Den ene av åteplassene ligger langt unna vei, så vi må bruke ATV for å komme dit (evt. skuter hvis føreforholdene tilsier det). Dette må hver enkelt deltaker ha med selv, eller avtale samkjøring med andre deltakere. Det er også mulig å delta kun på teoridelen.


Påmelding til nrfi@stabbursnes.no seinest 13. oktober. Begrenset antall plasser.


Fredag - teorikveld på Lakselv hotell

1800 Velkomst og innledning

1810 Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/Rasmus K. Høyning

 • Forvaltning og lovverk

 • Bestandsstatus, registrering og rapportering

 • Skadeproblematikk jerv/husdyr

1830 Statens Naturoppsyns rovviltarbeid v/John Ivar Larsen

 • Jervens biologi og atferd

 • Spor og sportegn

 • Skadedokumentasjon

 • Bestandsregistrering i felt

 • Ekstraordinære uttak

1930 Pause

1945 Jakt på jerv v/ Eivind Lurås og John Ivar Larsen

 • Bruk av bås

 • Åtejakt

 • Jakt med hund

 • Lagsjakt eller ensom jakt?

2100 Avslutning for dagen


Lørdag - jaktdag Rohči/Skoganvarre

0700 Oppmøte i felt

 • Oppstart med sporing og planlegging.

 • Lunch ute i felt.

1700 Avslutning og evaluering


Søndag - jaktdag Rohči/Skoganvarre

0700 Oppmøte i felt

 • Oppstart med sporing og planlegging.

 • Lunch ute i felt.

1700 Avslutning og evaluering


Program praktisk jervejaktkurs Porsanger 2023
.pdf
Last ned PDF • 357KB

FeFo støtter kurset med 35 000 kr gjennom tilskuddsordningen Giisá Finnmarksloven.Bakgrunn for kurset

Det er en stabil jervebestand i rovviltregion 8 (Troms og Finnmark). Bestanden svinger rundt bestandsmålet på 10 registrerte ynglinger (3 i Finnmark). Stortinget har vedtatt en rovviltpolitikk som skal gi plass til både rovvilt og beitedyr, ved at man søker å skille disse i tid og rom gjennom en soneforvaltning. Likevel utgjør jerven et betydelig skadepotensial utenfor den avsatte jervesonen, samtidig som bestandsreguleringen kun delvis oppfyller vedtatt politikk og da i all hovedsak gjennom skadefellinger gjennomført av Statens Naturoppsyn.


Årlig tildeles det relativt store lisenskvoter på jerv for å forvalte bestanden nært bestandsmålet. Som følge av svært lav deltakelse i lisensjakten blir få til ingen jerv skutt i lisensjakt i løpet av jaktsesongen. En følge av dette er at Statens naturoppsyn må ut og felle jerv på vårvinteren som ekstraordinær felling, her under også i form av hiuttak av ynglende jerv. Dette er både en uønsket ressursbruk og ikke minst etisk sett en problematisk metode. Siste lisensperiode 2022/2023 var lisenskvoten på 31 jerv i Finnmark. Samme år ble ingen jerv skutt i lisensjakt, mens Statens naturoppsyn gjennomførte 14 uttak i skadefelling. I perioden 2011 - 2022 er 114 voksne individer tatt ut av Statens naturoppsyn, mens 29 er skutt i lisensjakt. Sammenlagt lisenskvote for samme periode utgjør totalt 243 individer.


Manglende uttak medfører at Stortingets differensierte forvaltning ikke trer i kraft, ved at jervebestanden er etablert i områder der det er vedtatt at beitedyr skal ha prioritet, med de dyrevelferdsmessige konsekvensene dette har og belastningen det påfører dyreeiere. Se også Mattilsynets beitedyrrapport for 2022.


Prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark, som er initiert og styrt av rovviltnemnda i region 8 og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, har fått i oppdrag å arbeide for intensivering av lisensjakta. Målet er å overføre mest mulig av uttaket fra SNO's skadefellinger til privatpersoners lisensjakt. Dessuten er det en ønsket effekt å redusere skadepotensialet i beiteprioriterte områder og forvalte bestanden nærmest mulig bestandsmålet. Dersom dette lykkes, vil man bedre beitedyrs dyrevelferd og beitenæringas situasjon, redusere offentlig ressursbruk i jerveforvaltningen og ikke minst bruken av hiuttak som metode for uttak.


Jervejaktkurset er et ledd i dette arbeidet, og skal bidra til rekruttering av nye jervejegere og motivering av de som allerede jakter jerv.

Siste ti års registrerte ynglinger, lisenskvoter og uttak (jakt og skadefelling) i rovviltregion 8


Tallene er hentet fra rovbase.no og rovviltnemndas saksframlegg og protokoller.


279 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page