top of page
bjørnespor_edited.jpg

HVA GJØR NRFI?

Hvert år søker prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark FKT-tilskudd til gjennomføring av forebyggende og konfliktdempende tiltak i Finnmark. Styringsgruppa definerer hvilket fokus prosjektet skal ha fra år til år.


For 2022 har vi fått midler til fem forskjellige tiltak. I tillegg deltar vi på noen prosjekter i regi av NIBIO og bistår Statsforvalteren i prosessen med revidering av forvaltningsplan for rovvilt. 

REVIDERING AV FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I REGION 8

Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 skal rulleres. Næring og rovvilt i Finnmark skal bidra i dette arbeidet og kommer til å bruke mye ressurser på det i inneværende år.

Forvaltningsplan for rovvilt region 8.jpg

I samarbeid med NIBIO og Stabbursnes Naturhus og Museum arrangerer vi årlig rovviltskole for elever fra landbruksskolene i Finnmark. Rovviltskolen arrangeres på NIBIO Svanhovd og inkluderer både praktisk og teoretisk undervisning om rovdyrs biologi, forvaltning og forskning. 

Blant målene er å gi framtidens bønder og reindriftsutøvere kjennskap til forvaltning og forskning relatert til rovvilt og konflikten rovdyr - beitedyr - samfunn.

IMG_0062_edited.jpg

I år, som i fjor, skal vi bistå NIBIO med utsetting og røkting av bjørnehårfeller i Karasjok. Formålet med dette prosjektet er å skaffe bedre oversikt over bjørneindividene i området.

COGE3850_edited_edited_edited.jpg

KURS I KADAVEROBDUKSJON

Kunnskap om korrekt kadaverobduksjon kan utgjøre forskjellen mellom hvorvidt et kadaver blir dokumentert rovviltdrept eller ikke. Derfor er NRFi gjerne behjelpelig med å arrangere kurs i kadaverobduksjon for reindriftsutøvere og sauebønder som ønsker å heve kompetansen på området. Slike kurs instrueres av personell fra Statens naturoppsyn.

IMG_0026.JPG

STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV JEGERPRØVEN

Hvis du driver med rein eller sau og ønsker å ta jegerprøven, så kan du søke om å få dekt inntil 3000 kroner i den forbindelse. Ordningen er en del av vår innsats for å stimulere til økt uttak av jerv gjennom ordinær jakt. Det er åpent for søknad gjennom hele året eller til midlene er brukt opp.

Jerv juli[11100]_edited.jpg

TRENING AV BJØRNEHUND I TACKÅSEN

I samarbeid med Statens naturoppsyn arrangerer vi årlig bjørnehundtrening i Sverige. Gjennom prosjektet får utvalgte ekvipasjer støtte til å reise til Tackåsen for å trene hund på bjørn med sendere. Dette skal bidra til å opprettholde den lokale  kapasiteten til å ta ut jerv i skadefelling.

bjørn Herman.JPG

SKADEFELLINGSKURS

Hvert år arrangerer vi skadefellingskurs for Finnmarks skadefellingslag. Årets kurs fant sted i Neiden 19. - 22. mai. Hovedinstruktør var Eivind Lurås fra Jakt- og fiskesenteret. 

Forvaltninga er helt avhengig av gode skadefellingslag for å holde rovviltbestandene på bestandsmålene og avverge akutte skadesituasjoner når fellingstillatelse gis. Derfor er det et sentralt oppdrag for Næring og rovvilt i Finnmark å opprettholde og videreutvikle de lokale skadefellingslagene, samt jobbe for rekruttering av nye jegere. Skadefellingskursene er en sentral del av dette arbeidet.

IMG_0098_edited.jpg

STIMULERINGSTILTAK JERV

Tidligere har vi blant annet brukt disse midlene til å arrangere fagsamlinger og innkjøp av utstyr til jervejegere i Finnmark. Det er foreløpig ikke avgjort hvordan de øremerkede pengene skal anvendes i år, og vi tar gjerne imot innspill dersom du skulle ha gode ideer.

Wolverine, Gulo gulo (Gulo is Latin for _glutton_), also referred to as glutton, carcajou,

OPPRETTHOLD AV BJØRNEHUND

For å bidra til å beholde en erfaren ekvipasje med lokalkunnskap til skadefelling av bjørn, søker vi årlig om tilskudd til hundeeier på vegne av Porsanger skadefellingslag. I år ble det bevilget 10 000 kroner til dette formålet.

bjørn Herman.JPG

Penger som tildeles Arena rovvilt brukes til å samle beitenæring og forvaltning for dialog og kunnskapsutveksling. I år er dette tiltaket nedprioritert til fordel for forvaltningsplanarbeidet, som også i stor grad vil dreie seg om liknende aktivitet. Vi planlegger å gjenoppta aktiviteten i Arena rovvilt i 2023.

IMG_0028.JPG

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om prosjektene, er en aktør som ønsker samarbeid, eller om du har innspill til vårt arbeid.

bottom of page